Stretnutie s Bohom - 20. január

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (1M 32:25)

Jákob ublížil Ézavovi. Teraz to mal namierené späť, aby sa stretol so svojím bratom a nevedel, či ho Ézav zabije, alebo nie. Jákob sa však predtým stretol s Bohom.

Zdá sa mi veľmi zaujímavé, že Pán zostúpil k Jákobovi ako zápasník. Takmer akoby Boh vravel: „Chceš niečo z tohto? Vážne to chceš?  Vždy Stále so mnou bojuješ. Vždy Stále so mnou zápasíš. Hra sa začína. Tak teda poďme na to.“

Biblia nám vraví: „… a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (1M 32:24) Toto nebol anjel, bol to samotný Pán. Jákob nazval dané miesto „Peniel,“ čo znamená „Božia tvár“. Toto by sme nazvali mohli nazvať kristofániou, čo je zjavenie Ježiša Krista v Starej zmluve.

Ježiša primárne vnímame v Novej zmluve, ale skutočnosť je taká, že Ježiš ako súčasť Svätej Trojice existoval od počiatku. Preto nachádzame Krista rovnako v Starej zmluve. Objavuje sa tam na rôznych miestach. Som presvedčený o tom, že toto miesto je jedným z nich. Manipulátor Jákob sa stretol s Mesiášom. Ten, ktorý zatváral oči nad neprávosťou, sa stretol s Kristom. Zápasník súboj prehral.

Biblický komentátor C. H. Mackintosh povedal: „Ocitnúť sa osamote s Bohom je jediný správny spôsob, ako získať pravé poznanie seba a svojho pôsobu života... Bez ohľadu na to, čo si o sebe myslíme, alebo čo si o nás myslia ostatní, veľká otázka je, čo si o nás myslí Boh?“

Jákob bol úplne sám a musel premýšľať nad všetkým, čo urobil. To sa deje, keď sa ocitneš sám s Bohom. Niekedy sa potrebujeme odpojiť a ako povedal žalmista: „Utíchnuť a poznať, že On je Boh.“ Takto môžeme znova počuť Boží hlas.

https://www.harvest.org

Ajhľa, Boh váš! - 19. január

Ajhľa, Boh váš! Izaiáš 40:9

Veríš, že tieto tri slová ti môžu pomôcť? Alebo si jedným z mnohých, ktorí sa v sklamaní obrátia o pomoc inde?

Medzi kresťanmi sú ľudia, ktorí sa vzdali viery, že im Boh môže pomôcť. Žiadajú o pomoc, ktorú poskytuje svet.

Boh má medzi nami zostatok, ktorý počuje slová: „Ajhľa, Boh váš!" Nemôžu ich počuť bez toho, aby ich aj nenasledovali.

Kresťan má dve prirodzenosti. Starý sebecký človek nedôveruje Bohu. V podstate Boha nenávidí a nechce sa Mu podriadiť. Prirodzený človek nikdy neuprie oči na Boha s vierou a dôverou.

Ježiš ťa zachránil pred starou prirodzenosťou, už ťa viac nebude ovládať. Preto by si nemal vo vnútri podľahnúť tomu, čo odmieta poslúchať Božie slovo.

Keď' si sa znovu narodil, Ježiš si v tebe vytvoril príbytok skrze Ducha Svätého. Je z teba nový človek, ktorý na Božie zasľúbenia vždy odpovedá áno. „Áno" v tvojom srdci zaznie vždy, keď počuješ volanie: „Ajhľa, Boh váš!" V srdci si si istý, že v týchto slovách je kľúč, ktorý vedie von zo všetkého utrpenia teraz a navždy.

Nie je dobre neustále analyzovať seba či iných a vzájomne si vykresľovať svoju neradostnú budúcnosť. Vyvolá to len pocit bezmocnosti. Nie, pomocou je pozdvihnúť oči nad hory ťažkostí a uvidieť Boha. Hľaďme na Toho, ktorý svojho Syna obetoval za naše hriechy. Hľaďme na Toho, ktorý nás našiel, vyložil na ramená a odniesol do domu svojho Otca. Hľaďme na Toho, kto nás aj napriek všetkému utrpeniu a bolesti vedie do zasľúbenej zeme.

Otvoríme svoje srdce požehnanému zvolaniu: „Ajhľa, Boh váš!" Týmto slovám dáme v mysli priestor. Očami viery spoznáme Boha, pre ktorého nič nie je nemožné.

Nekonečná Božia láska - 18. január

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

 

Použi, čo máš - 17. január

„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou…“ (2Pt 1:3)

Bol si už niekedy taký unavený z čakania, že sa niečo stane, že si si pomyslel, že to uskutočníš sám? Boh Jákobovi zasľúbil, že mu dá prvorodenstvo. Všetko, čo mal Jákob robiť, bolo čakať na naplnenie Božieho zasľúbenia. Namiesto toho zobral situáciu do vlastných rúk.

Niekedy Boha žiadame o to, čo nám už dal. Možno v manželstve prežívaš ťažké obdobie, preto sa modlíš: „Pane, potrebujem viac lásky. Nemilujem svojho manželského partnera tak, ako som ho zvykol milovať.“

Nepotrebješ sa modliť o viac lásky, pretože Biblia nám vraví: „A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ (Rím 5:5) Prestaň s čakaním na svoje emócie a začni konať s láskou.

Často citovaný text z 13. kapitoly  1. listu  Korintským , nazývaný hymnou lásky, nám nehovorí, čo láska je, ale čo láska robí. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska všetko pretrpí. Láska sa neraduje z neprávostí, ale teší sa s pravdou. Vyjadruje to konanie lásky. Preto len konaj láskyplné veci.

Niekedy sa modlíme za viac moci a sily, pričom nám List Filipským 4:13 hovorí nasledovné: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ A 2Pt 1:3 vraví: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“

Je to, akoby si hovoril, že si na mizine a v banke by si mal 500 000 eur. Prečo nezájdeš do banky a nevyberieš si peniaze? Sú tam. Máš ich na účte. Použi ich teda.

Potrebou nás veriacich nie je nevyhnutne dostať viac, ale pracovať viac s tým, čo už máme.

https://www.harvest.org

Komu patrí česť - 16. január

Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midjáncov do rúk; Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma zachránila. Sudcovia 7:2

Len málo stačí, aby sme nevzdali Bohu česť. Možno to nerobíš slovami, ale vo svojich myšlienkach. Túžba byť niekým prenasleduje ľudstvo odo dňa, keď človek padol. Každý z nás má v sebe ten jed.

Mnoho skúšok a poníženia súvisí so skutočnosťou, že Boh nechce, aby sme zotrvávali v hriechu. Chce nám ukázať pravdu o tom, akí sme. Musíme pochopiť, že sme si nič nezaslúžili. Všetko máme len z Božej dobroty a milosti.

Gideon si nemyslel, že má príliš veľa mužov. Možno si želal viac mužov, ktorí by mohli bojovať proti silnejšiemu protivníkovi, ale musel si uvedomiť, že Boh mu odobral možnosť zvíťaziť vlastnými prostriedkami. Stačilo už, že má málo síl. Boh chcel Gideonovi ukázať, že nesmie veriť vo vlastné sily.

Rovnako je to aj v tvojom živote. Myslíš si, že ti sily nestačia. Často sa modlíš, aby si dostal viac sily. Nevieš pochopiť, že Boh nepočuje tvoju modlitbu. Akoby si dostával presný opak toho, o čo prosíš. Boh ťa robí úplne slabým a bezmocným. Nikdy sa nenechaj pokúšať myšlienkou, že Pán nepočul tvoju modlitbu. Tiež si nemysli, že Boh to nechal len na teba. Nie, On sa o teba stará. Keď už sám osebe nie si ničím a nie si schopný nič urobiť, Boh ti dá pocítiť svoju milosť a silu. Jeho moc sa v tvojej slabosti dokonáva.

A čo česť? Tá patrí jedine Bohu. Nemáš nič, čím by sa mohol chváliť. Môžeš len povedať: „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky."

A tá nádherná vec, že si naplnený šťastím, sa stane, keď jedine Boh je veľký v tvojom srdci. Je dobré nenechať uctievať seba, ale súčasne vedieť o sebe, že som hriešnikom bez cti, ktorý za všetko vďačí Bohu.

Ježiš sa nikdy nemení - 15. január

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

Billy Graham Evangelistic Association