Stať sa novým stvorením - 9. október

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

(2K 5:17)

Už si sa niekedy pozeral na svoj život tak, že si mal pocit, že vždy budeš obeťou okolností? Možno ťa tvoji rodičia zanedbávali alebo opustili. Možno sa v histórii tvojej rodiny vyskytla alkoholická či drogová závislosť.

Možno sa cítiš, akoby bol tvoj smer pevne stanovený, že k tomu nemáš čo povedať a že je to jednoducho tak, ako to je. To však ale nie je pravda. Boh môže zasiahnuť. Poznám to z vlastnej skúsenosti.

Keď som vyrastal, nemal som otca. Niežeby ma týral, ale jednoducho tam nebol. V mnohom som bol odkázaný sám na seba. Moja mama bola alkoholička a ja som mohol dopadnúť rovnako. Mohol som sa vydať rovnakým smerom. Boh však nado mnou držal stráž, a tak sa ten kruh zlomil. Môže to urobiť pre kohokoľvek. Som len obyčajný človek, ktorý Boha zobral za Slovo.

Možno si uväznený v nejakom životnom štýle, nejakom opakovanom hriechu či závislosti. Boh ťa z toho môže dostať. Otázkou je, či chceš, aby to urobil.

Biblia rozpráva príbeh muža, ktorý bol dlho ochrnutý. Ježiš sa ho opýtal: „Chceš byť zdravý?“ (J 5:8) Môžeme sa zamýšľať nad tým, čo je to za otázku pre niekoho, kto sa nedokáže ani pohnúť. V skutočnosti je to veľmi dobrá otázka.

Nie každý, kto je závislý, chce byť aj oslobodený. Nie každý, kto žije určitým spôsobom života, sa z neho chce dostať. Otázkou je, či sa chceš skutočne zmeniť. Chceš byť skutočne slobodný? Ježiš to pre teba môže urobiť.

V 2K 5:17 čítame: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Boh ťa môže zmeniť.

https://www.harvest.org

Ako byť šťastný - 7. október

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6)

Šťastie je čosi, čo hľadá väčšina ľudí v dnešnej dobe. V skutočnosti je šťastie vo veľkej miere súčasťou celosvetového myslenia. V Deklarácii nezávislosti Spojených štátov sa píše: „Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia.“

Ale čo je to šťastie, ktoré tak veľa Američanov buduje? Filozof Eric Hoffer napísal: „Hľadanie šťastia je jedným zo základných zdrojov nešťastia.“ Verím, že tento výrok je pravdivý. V skutočnosti sa počas toho, ako sa pokúšaš stať šťastným, môžeš stať veľmi nešťastným. Niekto iný raz napísal: „V živote existujú dva zdroje nešťastia. Jeden je, že nedostaneš, čo chceš a ten druhý, že to dostaneš.“

Biblia však ukazuje úplne iný pohľad na šťastie, než aký nám ponúka tento svet. Podľa Písma nie je nikdy šťastie niečo, na čo by sme sa mali pozerať priamo. Šťastie je výsledkom hľadania niečoho iného. Ak hľadáme svätosť, nájdeme šťastie. Naše šťastie či požehnanie nie je založené na okolnostiach. Je to hlboká, nadprirodzená skúsenosť spokojnosti založená na skutočnosti, že život človeka je v správnom vzťahu k Bohu.

https://www.harvest.org

Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať - 4. október

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“

(1J 1:9)

Učiteľka besiedky rozprávala deťom o odpustení. Opýtala sa ich, čo potrebuje človek urobiť, aby dostal odpustenie od Boha. Nastala chvíľa ticha, po ktorej sa malý chlapec prihlásil, a povedal: „Musí hrešiť.“

To je pravda. Musíš hrešiť. A každý z nás je v tom odborník. Hrešíme častejšie, než si to uvedomujeme. Takže áno, musíme Boha žiadať o odpustenie. Väčšina kresťanov chápe, že nám Boh milostivo dáva Svoje odpustenie, hoci si ho nezaslúžime. Hovorí nám, že: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1J 1:9)

To je úžasné. Zväčša tomu rozumieme. Ale tu pre niektorých prichádza náročnejšia časť. Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Dostali sme od Boha odpustenie, a preto by sme mali toto odpustenie šíriť medzi ostatných – obzvlášť tých, ktorí nám ublížili.

Ako napísal C.S. Lewis: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“ Nie je to pravda? Odpustenie je úžasné v teoretickej rovine, no oveľa ťažšie v praxi.

Čítal som štúdiu, ktorá bola napísaná na tému odpustenia. Odhalila, že 75 % ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, verili, že Boh im minulé hriechy odpustil, ale len 52 % z nich odpustilo ostatným. Máme problém.

Písmo hovorí, že ak žiadame Boha o odpustenie, mali by sme aj my odpúšťať ostatným. Život je plný zranení a sklamaní. Máme okolo seba ľudí, ktorí nás zraňujú. A hádajte čo? Máme okolo seba ľudí, ktorých sme zranili. Potrebujeme sa naučiť, ako sa ospravedlniť a ako odpustiť.

Niektorí možno povedia: „Greg, počkaj chvíľu. Veď netušíš, čo mi ľudia urobili. Nemáš ani poňatia o tom, čomu som musel v živote čeliť. Je to neodpustiteľné.“

Nie, nemám ani potuchy. Ale toto vraví Biblia. Najdôležitejší dôvod, prečo by sme mali odpúšťať ľuďom, ktorí nám ublížili, je, že  nám to prikazuje Boh. Nemyslím si, že potrebujeme nejaký ďalší dôvod, ale tu je zopár ďalších.

Biblia nám vraví: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi,“ a „Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu;  ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.“ (Ef 4:32; Kol 3:13)

Neodpustenie takisto môže pozastaviť tvoj modlitebný život. Ježiš prikázal: „A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.“ (Mk 11:25)

To hlavné je, že ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať.

https://www.harvest.org

Vízia neba - 2. október

„... zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)

Už si sa niekedy snažil niekomu niečo vysvetliť, a nevedel si pre to celkom nájsť slová? Už si sa niekedy snažil vysvetliť dieťaťu niečo zložité? Pre Boha je opísať nám nebo spôsobom, aby sme tomu mohli porozumieť, ako pre nás snažiť sa opísať krásu Havajských ostrovov trojmesačnému dieťaťu. Nie sme schopní pochopiť naším konečným ľudským vnímaním všetku nekonečnú slávu neba.

V skutočnosti apoštol Pavol, ktorý mal jedinečnú skúsenosť smrti a naozajstného odchodu do neba, povedal, že počul veci tak ohromujúce, že nemôžu byť vypovedané (pozri 2K 12:2-4). Pavol v podstate hovoril, že svoju skúsenosť nedokáže opísať slovami.

Nebo je nad naše pochopenie. Zatiaľčo v Biblii nie je veľa veršov, ktoré nám o ňom hovoria, Písmo nám vraví zopár vecí. Hovorí, že v nebi nebude tma. Nebude tam strach. Nebude tam utrpenie či smrť. Každá bolesť a hendikep, ktorým čelíme v tomto živote, v nebi pominie.

Sláva neba je v niečom oveľa väčšom než v našich nových telách – a dokonca v niečom väčšom než je absencia temnoty, smútku, bolesti a smrti. Fakt, že tam bude Ježiš Kristus, je lepší než všetka krása a všetky odpovede na naše otázky.

„Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse a uvidia rozsiahlu krajinu“ (Iz 33:17).

https://www.harvest.org

Koreň hriechu - 31. október

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ (R 8:37)

Základný problém, ktorému čelí náš svet, je nespravodlivá sociálna nerovnosť či nedostatok vzdelania, alebo dokonca fyzický hlad. Zisťujeme, že vysoko vzdelaní a dobre nasýtení ľudia sú nenásitní, nenávistní, zapálení a žiadostiví a vzdelanie to neodstránilo. Koreň hriechu v každom srdci je enormne hlboký, a je to zároveň aj základný problém svetových problémov. Iba Pánov oheň ho dokáže spáliť. A presne kvôli tomu Kristus prišiel na túto zem. Neprišiel vyliečiť príznaky. Prišiel, aby sa dostal ku koreňu ľudskej choroby.

Modlitba dňa

Otče, vykoreň z môjho života hriech – nedostatky, ktoré tam sú – a naplň ma svojou láskou, aby som mohol bojovať proti zlu, ktoré je prítomné v dnešnom svete.

Billy Graham Evangelistic Association

Musíme sa umenšovať - 29. október

„Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!“ (Žalosp 3:40)

Naša moderná filozofia sebaistoty a sebestačnosti spôsobila, že mnoho ľudí verí, že život zvládnu bez Boha.  „Náboženstvo,“ argumentujú, „môže byť v poriadku pre nejakých emocionálnych ľudí, ale nemôžeš poraziť človeka, ktorý v seba verí.“ Táto sebavedomá generácia však vyprodukovala viac alkoholikov, drogovo závislých, zločincov, vojen, zničených domovov, útokov, sprenevier, vrážd a samovrážd než akákoľvek iná generácia, ktorá kedy žila. Pre všetkých nastal čas preskúmať naše zlyhania, omyly a nákladné chyby. Je tu čas, keď budeme vkladať menej istoty do seba a viac dôvery a viery v Boha.

Modlitba dňa

Ako skúmam svoje srdce, vidím v ňom tak veľa seba. Žiadam Ťa o odpustenie, Pane – moja dôvera bude v Tvojom vedení.

Billy Graham Evangelistic Association