Aj kresťania môžu mať vo svete pokoj - 27. október

„Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte?  Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu,  lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1Pt 2:20-21

Na zemi to nemôže byť inak: Keď sa už raz niekto stal kresťanom a začal vyznávať vieru slovami a životom, svet ako verný služobník večného Kristovho nepriateľa, diabla, nie je potešený a považuje to za neúctu a hanbu, ak človek nerozpráva, nežije a nekoná tak ako on. Začne sa hnevať, prenasledovať, mučiť, a kde je to možné, dokonca aj takých ľudí zabíjať. Z tohto dôvodu tiež často počujete múdrych mužov sveta, vysmievačov, povedať, že ak by Kristus chcel, mohol mať pokoj. Niekto to môže prehlásiť aj o všetkých kresťanoch: Oni by tiež mali pokoj a dobré časy, ak by sa len nechali poučiť, boli povoľní a mali by radi svet. Čo však má kresťan robiť? Funguje to takto: Ak hovoríš a konáš pravdu, vytváraš hnev a nenávisť. Dokonca aj starovekí pohania to povedali. Avšak nie je to chyba tých, ktorí hovoria pravdu, ale tých, ktorí ju nechcú počuť. Nemá kresťan vôbec hlásať pravdu a nechať kvôli takému tichu všetkých ľudí ísť k diablovi? Kto by si to chcel zobrať na zodpovednosť? Kto by to chcel? Ak chceš byť dobrým kresťanom, ktorý po tomto živote zamýšľa žiť večne, a chceš pomáhať ostatným dosiahnuť rovnaký cieľ, musíš úprimne konať ako kresťan a povedať, kam máš namierené, a ukázať svetu, že kráča širokou cestou do pekla a večnej smrti. Ak to urobíš, rozhneváš svet a budeš mať na krku diabla. Tí, ktorí chcú vyznávať Krista, a pomáhať svetu, musia, ako vo svojom Liste sv. Peter hovorí, znášať nepriateľstvo diabla a všetkých tých, ktorí sa držia diabla pre jeho službu a dobré skutky. Preto musíme mať na pamäti trpezlivosť, keďže svet veľmi nenávidí doktrínu nášho života a je k nej nepriateľský, a preto nás zneužíva, ohovára a prenasleduje extrémnym spôsobom. V spomínanom texte chce sv. Peter vyzvať kresťanov k trpezlivosti a tiež ich upokojiť znamenitými slovami a dôvodmi. Najprv poukazuje na ich povolanie, aby im pripomenul, z akého dôvodu a pre aký cieľ sa stali kresťanmi, keď hovorí: „Musíte v prvom rade vedieť, že ak veríte v Krista, ste povinní ho aj vyznávať. Ste v svätom, božom povolaní celej kresťanskej cirkvi, ktorá by vyznávaním Krista mala oslavovať Boha a presadzovať jeho kráľovstvo.“ Toto povolanie pozostáva jednoducho z konania dobra a na oplátku z premáhania zla. Pred svetom, v ktorom sa stretá najväčšie nepriateľstvo a ktorý je zasvätený a ustanovený na vykonávanie diabolskej a svetskej tyranie, by mali byť kresťania veľmi odsúdeniahodní ľudia. Ako hovorí Ž 44:23: „Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Alebo ako obetné baránky, ktoré boli vydeľované a ktoré nemali dovolené ísť na pašu alebo mať mladé, len kvôli ich údelu, že budú jeden za druhým popravení. Preto chce teraz povedať: „Čo chcete robiť, drahí kresťania? Chcete byť vo svete bez znášania akéhokoľvek zla pre vaše dobré skutky? Chcete sa radšej nahnevať a tiež sa stať zlými a robiť zlé ako odpoveď na ich zlé skutky? Nepočujete? Boli ste k tomu povolaní – váš krst a kresťanská viera majú za následok utrpenie. Preto ste sa rozhodli skoncovať s diablom a vyznať Krista.“ Pravda spočíva v tom, že ak chcete mať oheň, musíte mať aj dym. Ak chcete byť kresťanom a Božím dieťaťom, rovnako musíte strpieť všetko, čo vám bude učinené práve kvôli tomu.

St. Louis ed., 12:542-544.

Ako sa zo slov stávajú zázraky - 20. október

„On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.“ Lk 24:25-27

Verš 1M 3:15 je prvým a hlavným veršom, z ktorého neskôr plynú ostatné. Ježiš bezpochyby na tento verš nezabudol, ale vysvetľoval ho svojím bohatým Duchom. Ako vidíme, slovami, ktoré môžeme nazvať zázraky. Žiaden rozum ich nie je schopný pochopiť. Pochopíme ich len vtedy, keď príde Duch Svätý, ktorý bude kázať a odhaľovať ich tým, ktorí daným slovám veria a v jednoduchosti srdca si ich uchovávajú. Až potom začnú chutiť. Dodajú moc a silu, takže človek bude musieť prehlásiť: „Deje sa to!“ To môže osvietiť srdce a zapáliť v ňom oheň. Takýmto spôsobom sa na verše v Mojžišovej knihe pozerali proroci a dochádzali k slávnym proroctvám o Kristovi, napr. v 7. Kapitole, 14. verši Izaiáš jasne na základe verša z 1M 3:15 formuluje jednoduchými slovami proroctvo o Kristovom narodení: „Ajhľa, panna počne, porodí syna…“ Podobne, celá 53. kapitola, ktorá sa týka jeho utrpenia, povstania a spôsobu, ako sa vydá ako obeť za náš hriech atď. Kristus na to bezpochyby odkazoval aj v tejto svojej kázni. Rovnakým spôsobom, apoštoli, títo pochabí rybári, tiež neučili Písmo v školách veľkých učiteľov písma, ale naučili sa mu rozumieť pomocou zjavenia, ktorým ich k písmu viedol Kristus. Z tohto dôvodu vedia premeniť jednoduchý verš na knihu alebo kázeň, ktorým svet nerozumie. A keby som mal Ducha, ktorého mal Izaiáš alebo Pavol, tiež by som mohol premeniť tento jeden verš na novú zmluvu, ak by to už niekto predo mnou neurobil. Odkiaľ sv. Peter dostal, alebo kde je to napísané v Mojžišovi, čo vraví v 1Pt 1:11: „Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich.“ Kto mu povedal, že to bol Kristov Duch a prorokoval veci týkajúce sa Krista, predtým než nejakí proroci existovali a že Kristus s Duchom Svätým boli pred všetkým? Sú to slová rybára alebo inteligentného a múdreho učiteľa písma? Žiadneho z nich. Sú to slová zjavenia Svätého Ducha, ktorý ich už predtým zjavil prorokom. Podobne ako keď je v Mojžišovi napísané, čo List Židom vraví v 1. Kapitole, vo veršoch 3 – 4, že Kristus sa posadil na pravici Otca ako Pán nad všetkým a stal sa oveľa väčším a lepším než anjeli. Pre uistenie – vyňal to zo Starej zmluvy. Nie však zámerne. Videl to tam zjavením. Preto nakoniec dodáva: Ak je Kristus Božím synom a Pánom anjelov, určite je dôstojnejší než anjeli. Teraz je akýkoľvek anjel dôstojnejší než celý svet a ľudská podstata. Napriek tomu, prirodzené dieťa panny ľudskej podstaty musí byť Pánom nielen nad zlými anjelmi, ale aj nad dobrými a svätými. Preto musí byť jednej moci a podstaty s Bohom. Nikto tomu nebude veriť, ak len nie cez zjavenie. Keby som chcel vziať Mojžiša, žalm, Izaiáša a tiež toho istého Ducha, ktorého mali, urobil by som nový zákon tak dobrý ako ten, ktorý napísali apoštoli. Keďže však Ducha nemáme v takom bohatstve a moci ako mali oni, musíme sa učiť od nich a piť z ich fontán. Ostatné verše, ktoré Kristus vyložil pre učeníkov, boli nepochybne tie, ktoré neskôr použili aj apoštoli. Na zemi ich počuli priamo od Krista a po zoslaní Ducha Svätého sa ich naučili chápať lepšie.

St. Louis ed., 11:677-679.

Tri dôvody, prečo máme byť v utrpení trpezliví - 13. október

„On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;“ 1Pt 2:22

Tretím aspektom, v ktorom má Kristus pred ostatnými navrch, je, čo sv. Peter cituje z Izaiáša v 53:9. Tu môžete zhodnotiť, ako veľký musí byť tento muž. Pretože na tejto zemi ešte nebol človek, ktorý by nezhrešil slovom alebo skutkom. V Liste Jakuba 3:2 sa píše: „Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž…“ Kde je však ten dokonalý muž a ako sa volá? Jakub tam mal doplniť, že existuje jeden – Kristus. Len On spadá do tej kategórie. Všetkých ostatných ľudí sv. Peter dáva na jednu kopu a vraví: „Kedysi ste boli ako blúdiace ovce“ atď. A neskôr, v 1Pt 3:18 stanovuje tento jasný rozdiel: „Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých,…“ Nikdy nebol nikto nevinný alebo bez hriechu v slove či skutku. Pretože toto sú dva aspekty, ktoré v sebe zahŕňajú celý život a bytie človeka. Slová a skutky, reči a činy. Aj na iných miestach písma sú spájané, napr. v Žalme 34:14-15: „Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;  odstúp od zlého a rob dobre…“ Rozprávanie je však z týchto dvoch vznešenejšie: učiť iných správnosti, radiť, nabádať, utešovať, napomínať, vyznávať pravdu atď. Nikto nebude taký dokonalý, aby v niečom nezlyhal. Aj toto je čiastočný dôvod, prečo je Kristov príklad na najvyššej úrovni. Pre všetkých svätých je nemožné nasledovať jeho príklad. Pretože nikto nebude natoľko namyslený a znesväcujúci – pokiaľ by sa len nechcel zmeniť z Božieho dieťaťa a veriaceho kresťana na klamára a nasledovníka diabla –, aby sa dával v tejto záležitosti na rovnakú úroveň s Kristom a vychvaľoval sa tým, že je bez hriechu v slovách a skutkoch. A práve pre to bude tento titul s úctou a pravdou prináležať jedine Pánovi Kristovi: On, a nikto iný, trpel spravodlivý za nespravodlivých. Pretože nikto nie je spravodlivý a nevinný na základe svojich slov a skutkov. Všetci musia vyznať, že svoje utrpenie si spôsobili sami svojimi hriechmi a že je to len zaslúžený trest. A skutočnosť, že naveky neostávajú pod Božím hnevom a večným trestom a odsúdením, je tu jedine vďaka jedinému spravodlivému, ktorý bez vlastnej viny a bez toho, aby to On sám potreboval, ochotne trpel a zaplatil za nespravodlivých, čím zmieril Boží hnev. Utrpenia všetkých svätých sa musia držať pod utrpením Krista Pána. Spolu s celým kresťanským svetom sa musia modliť: „Odpusť nám viny naše,“ a vyznávať tento článok: „Verím v odpustenie hriechov.“ Teraz môžeš zhrnúť tri aspekty, ktorými svätý Peter nabáda kresťanov k trpezlivosti vo všetkom ich utrpení: v prvom rade si povolaný k utrpeniu. A dokonca aj keď budeš trpieť strašne a veľa, je tu Kristov príklad, ktorý nedokážeš dosiahnuť a nebudeš sa ním môcť chváliť alebo trvať na tom, že si ho dosiahol, aj keby si si už všetko pretrpel. Pretože mu dlhuješ utrpenie pre Božie meno. Toto je jeden aspekt. Druhým je, že Kristus netrpel kvôli sebe, že On takisto nemusel trpieť. Trpel pre teba a zo svojej dobrej vôle. Tretí aspekt – bol tiež úplne nevinný, bez akéhokoľvek hriechu vo svojom srdci a slov a skutkov navonok. Pretože keď je v srdci niečo zlé, nemôže to tam ostať skryté veľmi dlho; musí sa to tiež preukázať navonok, prinajmenšom v slovách, ako Kristus hovorí v Mt 12:34: „Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.“

St. Louis ed., 12:549-551.

Náš príklad a skutočný pastier - 6. október

„Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte?  Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu,  lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1Pt 2:20-21

Na zdôraznenie tejto výzvy nám sv. Peter podáva príklad skutočného majstra, nášho vedúceho a Pána, Krista, ktorému sa to tiež stalo a ktorý musel trpieť najviac. Peter však o Kristovi hovorí tradičným spôsobom písma. Robí to tak, že Ho uvádza dvojito alebo duálne, nielen ako príklad – kde  by človek mohol uviesť aj iných svätých –, ale tiež ako pravého Pastiera a Biskupa našich duší, ktorý pre nás trpel a obetoval sa za náš hriech. Vyniesol ho na svojom tele na kríž. V tej druhej podobe je pre nás pokladom, útechou a spásou. Apoštol maľuje tento príklad prekrásne a slávne v jeho najvyššom a najvznešenejšom stupni, aby nás prilákal a pohol čoraz viac k trpezlivosti. On predstavuje skutočné utrpenie. V porovnaní s ním sú všetky naše utrpenia pomerne jednoduché a nepodstatné. Peter nám chce povedať, že pre toto ukrižovaniu alebo utrpenie má Ježiš úžasnú, veľkolepú slávu a obrovskú výhodu nad všetkými. Po prvé nám nechal príklad. Po druhé, trpel za nás všetkých. Po tretie, trpel úplne nevinne ako ten, ktorý nikdy nespáchal žiaden hriech. Tieto tri časti by sme mali nechať a necháme výhradne Jemu a pokorne vyznajme, že aj keby sme pretrpeli rôzne formy smrti, v porovnaní s Jeho utrpením je to nič. Pretože hoci je to najväčšie, najvyššie a najkrutejšie utrpenie, nie je to nič viac ako nasledovanie Jeho šľapají a príkladu. Ani zďaleka to nie je dosiahnutie príkladu nášho Pána. Len On sám ostáva Pánom, ktorý nás predchádza. Nech každý nasleduje Jeho príklad tak dobre, ako to len dokáže. Tento príklad však len ťažko docielime z diaľky. Pretože žiaden človek na tejto zemi nechápe, aké veľké bolo Jeho utrpenie a muky a aké nepríjemné a trpké sa to všetko pre Neho stalo. A keďže to nedokážeme vedieť či pochopiť, budeme viacmenej schopní napodobňovať a nasledovať Ho.  Ďakujme Bohu, že vidíme tento príklad pred sebou a nasledujeme ho. Nie sme však ani blízko, hoci jeden človek je k Nemu bližšie než druhý, čo závisí od toho, ako veľmi a vážne trpí a či má väčšiu alebo silnejšiu vieru a trpezlivosť. Toto je dôvod, prečo je Kristus  príkladom nie jedného či dvoch svätcov, ale všetkých, preto všetci musia so sklonenou hlavou vyznať: „Moje utrpenie sa mi môže zdať nepríjemné, trpké a ťažké, ale keď niekto začne hovoriť o utrpení môjho Pána Krista, s potešením budem mlčať, pretože jeho príklad je na tejto zemi nad všetky ostatné.“ A tak len toto samotné by malo pre nás byť výzvou a lákadlom, aby sme trpeli trpezlivo.  Samotný Kristus, tak veľká osobnosť, jediný a večný Boží Syn, sa nám stal príkladom impozantného utrpenia, ktoré nedokáže dosiahnuť či pretrpieť žiaden človek. Čo sa potom chceme sťažovať, keď my, ktorí sme v porovnaní s Pánom nízki, neskúsení študenti, zažívame nejaké utrpenie pre Neho – hoci On sa teší, že Ho predsa len nasledujeme, učíme sa od Neho a ostávame Jeho študentmi. … Ďalším aspektom, ktorý robí Ježišov príklad taký veľký a neporovnateľný je, že netrpel pre seba, a ani pre príklad, ale trpel za nás. Toto predstavuje aspekt, ktorého dosiahnutie je najviac nemožné. A žiaden svätec sa tu nemôže chváliť tým, že podľa Pánovho príkladu trpel ako Ježiš za naše hriechy. Nie. Tu je koniec akémukoľvek vychvaľovaniu. V tomto Kristus nezanechal žiaden príklad a nikto Ho v tom nemôže nasledovať. Lepšie povedané, jedine On sám bol ten, ktorý trpel za všetkých, aj za tých, ktorí sa dnes volajú svätí, aj za tých, ktorí sú ešte nepovolaní a hriešnici.

St. Louis ed., 12:545-547.

Udržiavaj si odstup - 29. september

„Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“

(Jk 1:14)

Žijeme v dobe, keď nikto nechce niesť zodpovednosť za svoje činy. Sme národ obetí. Všetci máme choroby. Nikto už viac nepoužíva frázu „zhrešil som“. Teraz sa hovorí: „Som chorý.“ Dávame to za vinu tomu. Dávame to za vinu tamtomu.

Biblia však hovorí: „Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný – splodí smrť“ (Jk 1:14-15).

Pre veriaceho je modliť sa proti pokušeniu a potom sa náhliť k zraniteľnému miestu ako vloženie rúk do ohňa a potom sa modliť, aby ho oheň nepopálil. Prináša to dôsledky. Ľudia niekedy vkročia do pokušenia a myslia si: „Toto nie je problém. To zvládnem. Som silný.“

Takto zvykol rozmýšľať Samson. Z času na čas sa ho Filištínci pokúsili zabiť, ale vždy z toho vyviazol víťazne. Striasol ich zo seba ako handrové bábiky. Nikto ho nemohol zastaviť.

Diabol sa ho snažil zneškodniť. Namiesto toho, aby sa ho snažil zložiť na bojisku, zameral sa na spálňu. Samson zistil, aký bol dôsledok zahrávania s hriechom: hriech sa začne zahrávať s tebou. Ďôsledkom Samsonovho hriechu bola napokon smrť.

Potrebujeme si uvedomiť, že diabol je mocný nepriateľ. Biblia nám hovorí, že „obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral“ (1Pt 5:8). Možno si myslíš, že je neškodný, ale on je mocný. Samozrejme, že nie je mocnejší než Boh. Dokonca sa Bohu ani zďaleka nemôže rovnať. Tak či onak, je mocnou duchovnou bytosťou a my sa od neho chceme držať tak ďaleko, ako je to len možné.

https://www.harvest.org

Zmluva s očami - 22. september

„Zachovávaj sa čistý.“ 1Tim 5:22

Niekto povedal: „Prvému pohľadu nemôžeš zabrániť, ale ten druhý je hriech.“ Ježiš poukázal na to, že sa dá nemravne pozerať. Biblia zaraďuje „žiadosť očí“ medzi ďalšie väčšie hriechy. Počúvaj: „Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.“ Peter hovoril o „očiach plných cudzoložstva“. Nečudo, že Jób povedal: „Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som mohol teda pozrieť na pannu?“ Tvoje oči vidia len to, čo im dovolí vidieť tvoja duša.

Modlitba dňa

Nech moje oči hľadia na Teba, Pane Ježišu, lebo potrebujem, aby moje srdce i myseľ naplnila Tvoja čistota a láska.

Billy Graham Evangelistic Association