Dva druhy zlorečenia - 3. november

„… keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil,“  1Pt 2:23

Aby nás všetkých sv. Peter ešte viac povzbudil a popchol príkladom Kristovej trpezlivosti, pokračuje a podrobne Ho rozoberá,  vykresľuje Ho v pravom svetle so všetkými okolnosťami, a tak ukazuje Jeho výnimočnosť oproti všetkému ostatnému. Peter povedal, že Kristus nespáchal žiadny hriech a z Jeho úst nevyšlo žiadne falošné alebo odsúdeniahodné slovo – pre aký dôvod Ho potom Židia prenasledovali, ukrižovali a zabili? … Chodil po krajine, prinášal Božiu milosť a spasenie židovskému ľudu, hlásal Božie Slovo, spôsoboval, že slepí videli, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a nasýtil veľké zástupy, keď nemali nič na jedenie. Jeho život, slová a skutky skrátka neboli nič iné len čistá pravda, dobrotivosť, úžitok a pomoc. Ako vďaku a odmenu za to musel prijať, že Ho nenávideli a odsúdili len a len zo surovej zlomyseľnej diabolskej zloby. Nemohli Ho prestať prenasledovať, kým Ho nedostali na kríž, na ktorý musel vystúpiť nahý a obnažený tým najzahanbujúcejším spôsobom, visiac medzi dvoma vrahmi ako ten, čo nie je hodný chodiť po zemi a žiť medzi ľuďmi. … Vidíš, toto je vo všetkých ohľadoch vynikajúci a dokonalý príklad najväčšej trpezlivosti. Všetci by sme dobre urobili, keby sme podľa neho konali, a budeme mať čo robiť, aby sme ho aspoň trochu napodobnili. … Tu si možno povieš: „Ale neoplácal aj Kristus zlorečením, keď v evanjeliách nazval farizejov a zákonníkov pokrytcami, vrahmi, hadmi a vreteničím plemenom – a koľkokrát beda nad nimi vyslovil v Matúšovi, v 23. kapitole? Odpoveď: Naozaj, my by sme radi nasledovali tento príklad, aby sme mohli suverénne zlorečiť a odplácať sa; lebo to by bolo oveľa ľahšie a na to nepotrebujeme učiteľa. Ale ako sv. Peter hovorí: „Potom, čo vykonal svoje poslanie, hovoril pravdu a karhal klamstvá, Ho pre to pribili na kríž a musel zavŕšiť svoj život utrpením – vtedy, keď trpel, neodplácal zlorečením, ale nechal sa ako baránok vedený na zabitie (ako vraví Iz 53:7) popraviť a neotvoril ústa proti hriešnikom a vrahom.“ Preto človek musí dobre rozlišovať: Sú dva druhy zlorečenia alebo preklínania a vystríhania. Prvé pochádza z poslania; deje sa kvôli Bohu. To druhé od človeka, ktorý to robí sám za seba mimo svojho poslania. K poslaniu, ktoré mal Kristus na zemi (a ktoré po Ňom zastáva každý, kto bol k nemu povolaný), prislúcha hovoriť pravdu a karhať to, čo je zlé. Je to nevyhnutné pre Božiu slávu a pre spasenie duší. Lebo ak by všetci mlčali o pravde, kto by prišiel k Bohu? A poslanie takéhoto napomínania je činom Božej a kresťanskej lásky. … Z takej lásky a verného srdca Kristus vo svojom úrade tiež preklínal a karhal, čím si vyslúžil len hnev a nenávisť… No teraz, keď toto poslanie vykonal, a na dosah bola hodina Jeho utrpenia, trpezlivo zniesol a dovolil spraviť akékoľvek zlo, ktoré Mu mohli urobiť, na oplátku za Jeho lásku a dobrodenie. … Pozri, takto rozlíšiš medzi preklínaním a karhaním, ktoré je z titulu úradu a z lásky, od toho, ktoré sa deje z osobného hnevu a nenávisti človeka. Ale svet, keď sa dozvedel o tomto rozdiele, je dosť bystrý a šikovný na to, aby oboje poplietol a pomiešal dokopy, keď prezentuje vlastnú pomstu, ako hnev a napomínanie poslania. Vidíte to na pastoroch, sudcoch, starostoch a úradníkoch. … Nech si každý, kto chce byť kresťanom, dáva na seba pozor, ako sa zodpovie za svoje činy. Lebo Boha nepodvedie. On v pravom čase pomôže nevinným, ktorým sa deje neprávosť, a vyhľadá aj ostatných.

St. Louis ed., 12:551-556.

Čistota manželstva - 2. november

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom,  čo je… čisté,…“ (F 4:8)

Biblia nikde neučí, že samotný sex je hriech. Človek vo svojej hriešnej prirodzenosti si vzal to, čo malo byť slávne, úplný akt lásky medzi dvoma ľuďmi, a urobil z toho niečo nízke, lacné a špinavé. Biblia je jedna zo svetových kníh, ktoré priamočiaro hovoria na tému sexu. Biblia odsudzuje sex mimo manželského zväzku. Skutočnosť, že nemorálnosť sa medzi národom rozmáha to neoprávňuje. Skutočnosť, že nejaký duchovný to toleruje z toho nerobí dobrú vec. Biblia hovorí: „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ V židovskom zákone sa cudzoložstvo trestalo smrťou. V súčasnom Božom zákone to takisto vedie k smrti. K duchovnej smrti.

Modlitba dňa

Je to také lákavé, keď vidím, že všetci naokolo prestupujú Tvoj zákon. Pomôž mi udržať svoj zrak na Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Zastav a padneš - 1. november

„… ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,“ 1Pt 2:2

Prednedávnom som vyskúšal surfovať s pádlom v ruke po stojačky (stand-up paddleboarding). Chytil som sedem vĺn, čo nebolo zlé. Ale čosi som pri tom zistil: V momente, keď vlna skončí, spomalí ťa to. A to je chvíľa, kedy zakaždým spadnem, a práve vtedy som mal ďalej pádlovať.

Čo platí pri tomto športe, platí aj v kresťanskom živote: Zastav a padneš. Kresťanský život je neustály rast, neustále učenie a neustála premena. Problém je, že niektorí chcú prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa, no nie nevyhnutne aj ako svojho Pána. Chcú prijať Krista ako priateľa, ale nie nutne ako svojho Boha. A výsledkom je, že sa zaseknú v štádiu dieťaťa.

Bábätká sú rozkošné, keď sú bábätká. Ale bolo by smutné, keby sa niekto správal ako bábätko v dvadsiatke. Duchovne všetci začíname ako bábätká. Začíname s hladom po Božom Slove. Nie je to žiadna hanba, lebo ten správny hlad po duchovnej pravde je znakom duchovného zdravia. Biblia skutočne hovorí: „… jako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie“ (1Pt 2:2, preklad prof. Roháček). Zdravý človek je hladný.

Je dobre, ak si hladný po Božom Slove, ak chceš počuť Božie Slovo. Mal by si po Ňom túžiť. Cieľom je, aby si prešiel od prijímania drobných kúskov potravy k tomu, že sa naučíš čítať Slovo Božie, spracovať Jeho pravdy a naučíš sa ako myslieť a žiť podľa Biblie.

Celé kresťanské učeníctvo je o raste. Je to prechod na novú úroveň. Je to o žití kresťanského života skutočne naplno – tak, ako bol zamýšľaný.

https://www.harvest.org

Koreň hriechu - 31. október

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ (R 8:37)

Základný problém, ktorému čelí náš svet, je nespravodlivá sociálna nerovnosť či nedostatok vzdelania, alebo dokonca fyzický hlad. Zisťujeme, že vysoko vzdelaní a dobre nasýtení ľudia sú nenásitní, nenávistní, zapálení a žiadostiví a vzdelanie to neodstránilo. Koreň hriechu v každom srdci je enormne hlboký, a je to zároveň aj základný problém svetových problémov. Iba Pánov oheň ho dokáže spáliť. A presne kvôli tomu Kristus prišiel na túto zem. Neprišiel vyliečiť príznaky. Prišiel, aby sa dostal ku koreňu ľudskej choroby.

Modlitba dňa

Otče, vykoreň z môjho života hriech – nedostatky, ktoré tam sú – a naplň ma svojou láskou, aby som mohol bojovať proti zlu, ktoré je prítomné v dnešnom svete.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo si myslíš? - 30. október

Pred časom som narazil na tento výstižný výrok: „Nie si taký, aký si myslíš, že si, ale čo si myslíš, to si.“ Nad čím premýšľaš, čomu dovolíš zaujať tvoju myseľ, to nakoniec pohltí tvoju predstavivosť, zaujme tvoje srdce, sformuje tvoj život a to, čím sa staneš.

Božie Slovo hovorí, že sme tým, čo si myslíme. A na začiatku Knihy Žalmov nám hovorí, že máme meditovať nad Božím Slovom deň aj noc. A to je viac než len učiť sa ho. Hebrejské slovo pre meditáciu vraví o mumlaní a mrmlaní si popod fúzy.

Kresťanská meditácia sa vôbec nepodobá na východnú meditáciu. V skutočnosti je jej pravým opakom. Kresťanská meditácia je niečo ako zobrať Božie Slovo a vtačiť si ho hlboko do vedomia. Je to rozjímanie. Je to opakovanie právd Písma, až kým nie sú vypálené do môjho srdca a nepohnú mojimi pocitmi.

Kresťanská meditácia potrebuje čas. Musíme si dopriať dostatok času v Božom Slove, nielen na jednoduché akademické cvičenie, pri ktorom si zapisujeme odpovede. Snažím sa dostať do bodu, keď počujem ku mne hovoriť Božieho Svätého Ducha. Niekedy ma to dovedie k slzám. Niekedy mi to prináša obrovský pokoj. Niekedy úžasnú radosť. Niekedy ma to veľmi obohatí, aj keď nie vždy. Cieľom je odpoveď nášho srdca. Kresťanská meditácia je viac než len rozmýšľanie; je to, keď sa nás dotkne to, nad čím rozjímame.

Spravodlivý človek rozjíma nad Božím Slovom deň aj noc. Nie všetci to robíme dokonale. Všetci sme začiatočníci. Všetci sa učíme, a je toho tak veľa, čo sa treba naučiť. Začni tam, kde si. Začni dnes niekde. Ty nie si taký, ako si myslíš, ale si taký, ako rozmýšľaš.

https://www.harvest.org

Musíme sa umenšovať - 29. október

„Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!“ (Žalosp 3:40)

Naša moderná filozofia sebaistoty a sebestačnosti spôsobila, že mnoho ľudí verí, že život zvládnu bez Boha.  „Náboženstvo,“ argumentujú, „môže byť v poriadku pre nejakých emocionálnych ľudí, ale nemôžeš poraziť človeka, ktorý v seba verí.“ Táto sebavedomá generácia však vyprodukovala viac alkoholikov, drogovo závislých, zločincov, vojen, zničených domovov, útokov, sprenevier, vrážd a samovrážd než akákoľvek iná generácia, ktorá kedy žila. Pre všetkých nastal čas preskúmať naše zlyhania, omyly a nákladné chyby. Je tu čas, keď budeme vkladať menej istoty do seba a viac dôvery a viery v Boha.

Modlitba dňa

Ako skúmam svoje srdce, vidím v ňom tak veľa seba. Žiadam Ťa o odpustenie, Pane – moja dôvera bude v Tvojom vedení.

Billy Graham Evangelistic Association