Prebudenie začína modlitbou - 4. september

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ (Mt 7:7)

V dejinách ľudstva prebudenie nikdy nenastalo bez modlitby. Prebudenie začína modlitbou.

Boh povedal: „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ (2. Kron 7:14)

Všimni si, že Boh povedal: „keď sa ľud môj bude modliť a hľadať moju tvár.“ Nemali by sme sa len modliť, ale aj hľadať Jeho tvár. Je v tom rozdiel. Môžeme sa modliť nasledovne: „Pane, pošli prebudenie. Amen.“ A teraz je čas na obed. Alebo sa môžeme modliť: „Pane, hľadáme Ťa. Pane, voláme na Teba. Pane, zúfalo po tebe túžime. Pane, potrebujeme ťa. Pošli nám prebudenie.“ Je to vlastne modlitba, ktorá nie neberie ako odpoveď.

Sme trúfalí, keď sa takto modlíme? Nie, pretože Ježiš povedal: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“  (Mt 7:7) Iný preklad by mohol znieť: „Pokračujte v prosení, hľadaní a klopaní.“ Ježiš ďalej pokračuje: „Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ (v.8)

Keď sa modlíme o prebudenie, modlíme sa v súlade s Božou vôľou. Keď sa modlíme o spásu milovaného človeka, tiež sa modlíme v súlade s Božou vôľou. V našich modlitbách potrebujeme Boha naliehavo prosiť a hľadať Jeho tvár, nie ustupovať.

Prebudenie nedokážeme zorganizovať, ale môžeme za neho zápasiť v modlitbe. Možno pre neho pripravíme pôdu. Ešte lepšie, pôdu by sme mali premodliť. Nenechaj sa odradiť.

https://www.harvest.org

Raduj sa v Ňom - 3. september

„Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:18)

Kresťania by mali byť šťastní ľudia! Naša generácia sa dobre vyzná v kresťanskej terminológii, ale nedbá na skutočný praktický život podľa kresťanských princípov a učenia. Preto dnes našou najväčšou potrebou nie je viac kresťanstva, ale viac skutočných kresťanov. Svet môže mať výhrady voči kresťanstvu ako inštitúcii, ale neexistuje presvedčivý argument proti človeku, ktorý sa pôsobením Božieho Ducha podobá Kristovi. Takýto človek je živým svedectvom, ktoré odhaľuje súčasné sebectvo, tvrdý racionalizmus a materializmus.  Ježiš povedal žene pri Jákobovej studni: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky…“ Táto hriešna žena bola symbolom celého ľudstva. Jej túžby boli našimi túžbami! Jej nárek srdca bol totožný s naším! Jej sklamanie bolo naším sklamaním! Jej hriech bol našim hriechom! No jej Spasiteľ môže byť našim Spasiteľom! Jej odpustenie môže byť našim odpustením! Jej radosť môže byť našou radosťou!

Modlitba dňa

Moja duša má potešenie v Tebe, môj Boh a môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Smrť pokroku - 2. september

„Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení;“ (1K 11:31)

Hovorí sa, že spokojnosť so sebou je smrťou pokroku. Každý kresťan, ktorý skutočne pozná, čo znamená nasledovať Ježiša, si vždy bude uvedomovať, že je pred ním dlhá cesta. Chceme napredovať duchovne. Musíme pokračovať v raste a učení.

A ak chceme vidieť prebudenie, potom sa musíme pokoriť a modliť. V 2. Kron 7:14 Boh hovorí: „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“

Písmo využíva dvanásť hebrejských slov na vyjadrenie slovesa modliť sa. To, ktoré je použité vo verši 2. Kron. 7:14, znamená pravidelne súdiť sám seba. Zvyčajne sme veľmi rýchli k súdeniu a kritizovaniu ostatných, zatiaľ čo Biblia nám vraví, že v skutočnosti by sme mali súdiť seba.

Jednoducho povedané, súdiť seba znamená, že si budeme uvedomovať, že je pred nami dlhá cesta. Si spokojný so svojím duchovným stavom? Po rokoch kráčania s Pánom povedal apoštol Pavol nasledovné:

„Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý,  ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím:  zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ (F 3:12-14)

Ak by sme trávili menej času kritizovaním ostatných a viac času sebaskúmaním, potom by sme možno zažili prebudenie.

https://www.harvest.org

Opri sa o Skalu - 1. september

„K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká.“ (Ž 61:3)

To, že sa staneme kresťanmi, ešte neznamená, že budeme natrvalo žiť vo „výškach.“ Žalmista Dávid  sa ocitol aj úplne dolu, na dne, rovnakú skúsenosť mal aj apoštol Pavol. Avšak Božia milosť, pokoj a radosť sú prítomné aj v takýchto situáciach. Stále sa môže stať, že sa nám vyronia slzy,  budeme pociťovať nátlak, objaví sa pokušenie. V našom živote sa ale už nachádza nový rozmer, smerovanie a sila a to nám pomáha čeliť okolnostiam, v ktorých sa práve nachádzame.

Modlitba dňa

Dávid a Pavol mi dali príklad ako Ti dôverovať dokonca aj v mučivých obdobiach života, Pane. Podobne ako oni, aj ja ťa chválim.

Billy Graham Evangelistic Association

Poznáš Boha? - 31. august

„Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje,“ (J 10:14)

Pokiaľ s Bohom neprežijeme osobnú skúsenosť, nemôžeme Ho skutočne poznať. Väčšina z nás vie niečo o Bohu, ale poznanie Boha je niečo úplne iné. O Bohu sa učíme prostredníctvom cirkvi, nedeľnej školy, mládežníckych aktivít, zhromaždení. Žiaľ, mnoho ľudí vo svojom hľadaní Boha zastane v tomto bode. Jedna vec je však byť s niekým zoznámený, no úplne iná je poznať ho osobne.

Modlitba dňa

Pane, Ty si naozaj dobrý Pastier, ktorý ma vedie každý deň. Pomôž mi milovať a poznať Ťa hlbšie, aby takto mohli aj ďalší prísť ku Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

Modlitba ponorením do Božieho Slova - 30. august

Vieme, ku komu sa modlíme, iba ak sa to najprv naučíme z Biblie. A vieme, ako by sme sa mali modliť, jedine ak dostaneme našu slovnú zásobu z Biblie. Nič z toho by nemalo byť prekvapením, pretože vidíme, že táto základná dynamika sa odohráva vo vývoji každej novej ľudskej bytosti.

Eugene Peterson nám pripomína, že „pretože sme sa jazyk naučili tak skoro na začiatku našich životov, nepamätáme si tento proces“ a preto si predstavujeme, že sme to boli my, ktorí sme prevzali iniciatívu, a začali sa učiť hovoriť. Nebolo to však tak. „Jazyk je do nás vložený. Učíme sa ho, iba keď k nám hovoria. Po narodení sme ponorení do mora jazyka. Potom pomaly slabiku po slabike získame schopnosť odpovedať: mama, tata, fľaša, deka, áno, nie. Ani jedno z týchto slov nebolo prvé. Ku všetkým z nás najprv hovorili, predtým ako sme prehovorili my.“[1] Po rokoch, odkedy to Peterson napísal, štúdie ukázali, že schopnosť detí rozumieť a komunikovať je hlboko ovplyvnená množstvom slov a šírkou slovnej zásoby, ktorej boli vystavené ako dojčatá a batoľatá. Hovoríme iba do tej miery, do akej hovoria k nám.

Pre prax modlitby je preto nevyhnutné rozoznať to, čo Peterson nazýva „ohromujúcim predchádzaním Božej reči našim modlitbám.“[2] Tento teologický princíp má praktické následky. Znamená, že naše vlastné modlitby by mali vyvierať z ponorenia do Písma. Mali by sme sa „ponoriť do mora Božieho jazyka, Biblie. Mali by sme počúvať, študovať, premýšľať, reflektovať a hĺbať nad Písmom, kým v našich srdciach a mysliach nevznikne odpoveď. Môže to byť hanba, radosť, zmätok alebo prosba – ale táto reakcia na Božiu reč je skutočne modlitbou a má byť daná Bohu.

Ak cieľom modlitby je skutočné, osobné spojenie s Bohom, potom sa naučíme modliť jedine ponorením do jazyka Biblie, možno práve tak pomaly, ako sa dieťa učí hovoriť. To, samozrejme, neznamená, že pred každou individuálnou modlitbou musím doslova prečítať Bibliu. Špongia musí byť nasiaknutá vodou iba periodicky, aby konala svoju úlohu. Môžeme volať k Bohu po celý deň, ak pravidelne trávime čas s Jeho Slovom. Peterson sa pozerá na modlitby pisateľov a postáv Biblie a dochádza k záveru, že sa ich

„nemodlili ľudia, ktorí sa pokúšali porozumieť sebe. Neboli záznamom ľudí, ktoré sa snažili nájsť zmysel života. Modlili sa ich ľudia, ktorí chápali, že… Boh, nie ich pocity, je centrom. … Ľudské skúsenosti mohli vyprovokovať ich modlitby, ale nepodmieňujú ich. … Nie je to jednoducho viera v Boha, ktorá podmieňuje tieto modlitby… ale doktrína Boha.[3]

V Biblii objavujeme skutočného a komplexného Boha. Ak máš osobný vzťah s akoukoľvek skutočnou osobou, pravidelne ťa on alebo ona zmätú a nahnevajú. Rovnako budeš pravidelne zmätený Bohom, ktorého stretneš v Písmach – rovnako ako užasnutý a potešený. Tvoja modlitba musí byť pevne spojená a zakotvená v tvojom čítaní Slova. Tento sobáš Biblie a modlitby ukotví tvoj život v skutočnom Bohu.


Ukážka z knihy Timothy Keller - Modlitba. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na https://knihy.evs.sk/produkt/modlitba/

[1] Eugene H. Peterson, Working the Angles: The Shape of Pastoral Integrity (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), str. 49.

[2] Tamtiež, str. 48.

[3] Peterson, Answering God, str. 14.