Deň, keď sa začala vojna - 29. august

„Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. (L 15:10)

Ak si kresťan, potom som si istý, že budeš súhlasiť, že najdôležitejší deň v tvojom živote bol deň, kedy si svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi. Bol to najvýznamnejší deň z viacerých dôvodov: prešiel si z tmy do svetla, z moci satana do Božej moci. Tvoj večný osud sa zmenil z miesta nazývané peklo na miesto nazývané nebo. Biblia nás učí, že nebo jasá nad hriešnikom, ktorý činí pokánie.

Avšak, bol to tiež deň, kedy sa v tvojom živote začala skutočná duchovná vojna. Hovorí sa, že obrátenie urobilo z našich sŕdc bojové pole. Veriacich môžeme poznať podľa ich vnútorného bojiska ako aj ich vnútorného pokoja.

Spočíva to v nasledovnom: každý, kto si zvolí byť na strane Pána Ježiša Krista bude čeliť ťažkej opozícii zo strany satana a jeho nasledovníkov. Buď budeš bojovať alebo budeš porazený. Buď územie zaberieš alebo ho stratíš. Nemôžeš byť duchovným pacifistom, lebo inak budeš zrazený k zemi. Na duchovnom boji sa musíš aktívne podieľať.

Je načase obliecť si duchovnú výzbroj a na základe Božieho slova sa naučiť, ako byť v Ježišovi Kristovi slávne víťaziť. Apoštol Pavol Timotea vyzýval: „Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.  Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi.“ (2Tim 2:3-4)

Ako cirkev spoločne pochodujeme vpred, dokonca aj proti nepriateľským pevnostiam. Môžeme tu a tam prehrať šarvátku alebo bitku, ale vojnu vyhráme. Pravda evanjelia nakoniec zvíťazí.

https://www.harvest.org

Odkiaľ pochádza tvoja nádej? - 28. august

„A teraz, čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.“ (Ž 39:8)

More udieralo na skaly veľkými, mohutnými vlnami. Blesky osvecovali oblohu, hromy burácali, fúkal silný vietor. Malý vtáčik však tuho spal uprostred trhliny v skalách s hlavou schovanou pohodlne pod svojim krídlom. Toto je pokoj − vedieť spať v búrke! V Kristovi môžeme žiť uvoľnení a v pokoji napriek nástrahám,  zmätku a spletitosti života. I keď zúri búrka, naše srdcia môžu byť  pokojné. Napriek okolnostiam nakoniec nachádzame pokoj.

Modlitba dňa

Ďakujem, drahý Pane, za nádej, ktorú mám v tvojej pretrvávajúcej láske, ktorá ma obklopuje.

Billy Graham Evangelistic Association

Nevzdávaj sa - 27. august

„povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.“ (L 18:1)

Modlil som sa viac ako tridsať rokov, aby moja mama prijala Krista. Začal som sa zamýšľať nad tým, či Boh vôbec niekedy vypočuje moju modlitbu. On ju však vypočul. Všetko sa udialo v Jeho čase. Biblia vraví: „Všetko krásne učinil vo svojom čase…“ (Kaz 3:11).

Nechceme veci uponáhľať. Nechceme predbiehať Pána, a nechceme za ním zaostávať. Chceme Jeho dokonalú vôľu v Jeho dokonalom čase. Musíme však byť vytrvalí v modlitbe.

Ježiš povedal: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ (Mt 7:7) Všimni si, s akou stúpajúcou intenzitou Ježiš použil slová proste, hľadajte a klopte.

Začíname prosbou Boha o niečo. Potom prechádzame na ďalšiu úroveň: hľadáme. Nechystáme sa vzdať. Napokon klopeme. Udierame na dvere. Nie neberieme ako odpoveď. V našich modlitbách musíme byť vytrvalí. Nechceme sa vzdať.

Ak naša prosba nie je v súlade s Božou vôľou, vtedy Boh hovorí nie. Ak je načasovanie nesprávne, Boh vraví: spomaľ. Ak sa mýliš, Boh vraví: potrebuješ rásť. Ak je však prosba v súlade s Božou vôľou, načasovanie je správne a ty sa nemýliš, Boh vraví: áno.

Nie vždy poznáš Božiu vôľu, ale myslím si, že ak sa modlíme za spásu milovaného človeka, ak sa modlíme za duchovné prebudenie vo svojej krajine (naliehavo ho potrebujeme), ak sa vo svojich životoch modlíme za Božiu vôľu, nemôžeme ustúpiť. Nemôžeme sa vzdať.

Musíme pokračovať v prosení. Musíme pokračovať v hľadaní a klopaní. Biblia zasľubuje, že ak to budeme robiť, dvere sa nám otvoria.

https://www.harvest.org

Boh nikdy nerobí chyby - 26. august

„…Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ (2K 12:9)

Boh je nám obzvlášť blízky, keď ležíme chorí v posteli. On urobí naše lôžko pohodlné a oživí ho svojou prítomnosťou a nežnou starostlivosťou. Urobí ho príjemné a utiera nám naše slzy. V takomto čase nám preukazuje mimoriadnu starostlivosť a prejavuje Jeho veľkú lásku k nám. Ktosi raz povedal: „Povedz mi, prečo záhradník svoje ruže upravuje a ostriháva, pričom niekedy odreže zdravé konáre a ja ti poviem, prečo Boží ľudia zažívajú utrpenie.“ Božia ruka sa nikdy nepošmykne. On nerobí chyby. Každý Jeho pohyb je pre naše dobro. Niekedy nás musí zdeformovať, aby zničil náš vlastný obraz, ktorý o sebe máme. Tento krokje potrebný k tomu, aby sme boli ochotní podrobiť sa Mu.

Modlitba dňa

Drahý Pane, keď prichádzajú časy súženia, pomôž mi v nich tešiť sa na Tvoju slávu.

Billy Graham Evangelistic Association

Kľúč k odolávaniu pokušenia - 25. august

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“ (Jk 1:12)

Často sa mi stáva, že preplním hardvér na svojom počítači, pretože nikdy nevymažem žiadnu fotografiu. Mám veľmi veľa fotografií svojej rodiny, obzvlášť svojich vnúčat. Všetky si ich odkladám. Z času na čas, keď sa snažím otvoriť nejaký dokument, mi na obrazovke vyskočí malá správa, že môj hardvér je plný. Musím vyprázdniť kôš a vymazať zopár vecí.

Nebolo by skvelé, keby naše mysle boli tak plné Božieho Slova, že keď by diabol prišiel so svojimi pokušeniami, uvidel by malú správu - hardvér je plný?

Vo všeobecnosti k nám pokušenie prichádza v našej mysli. Prichádza vo forme myšlienky. Akoby klopalo na dvere našej predstavivosti. Niekto povedal, že nedokážeš zabrániť tomu, aby vták lietal nad tvojou hlavou, no môžeš ho zastaviť v tom, aby si v tvojich vlasoch postavil hniezdo.

Kľúčom je poznať Božie Slovo. V skutočnosti je memorovanie Božieho Slova skvelá vec. Žalmista vraví: „Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil.“ (Ž 119:11)

Keď diabol pokúšal Ježiša na púšti, Ježiš mu odpovedal citáciou Písma. Zastával územie, ktoré dokáže zastávať každý kresťan. Ježiš nám ukazuje ako odolávať pokušeniu − a áno, pokušeniu je možné odolať.

Biblia vraví: „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“ (Jk 1:12) Pokušeniu dokážeme odolať. Slovo blahoslavený, ktoré je použité v tomto verši, znamená „šťastný.“ Ak chceš byť šťastný človek, potom si stráž svoju myseľ. Povedz nie pokušeniu a áno Bohu.

https://www.harvest.org

Večnosť - 24. august

„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ (R 8:18)

Biblia nikde neučí, že kresťania majú byť ušetrení súžení a prírodných katastrof, ktoré prichádzajú na svet. Učí nás však, že kresťania môžu čeliť súženiam, krízam, kalamitám a osobnému utrpeniu s nadprirodzenou silou, ktorá nie je dostupná ľuďom bez Krista. Raní kresťania dokázali vo svojich srdciach uprostred skúšok, problémov a súženia zažívať radosť. Nepovažovali utrpenie pre Krista ako bremeno či nešťastie, ale ako nesmiernu poctu, ako dôkaz, že Kristus ich považoval za hodných svedčiť o Ňom cez utrpenie. Nikdy nezabudli čo pre ich spásu vykonal samotný Kristus a trpieť pre Jeho meno považovali skôr za dar než kríž. Kresťania sa môžu v utrpeniach radovať, pretože ich cieľom sú večné hodnoty. Keď zažívajú nátlak, pozerajú sa cez svoju súčasnú situáciu na nebeskú slávu. Myšlienka na budúci život s jeho výsadami a radosťou pomáha vidieť momentálne súženie ako pominuteľné a uľahčí ním prejsť.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi vidieť za utrpenie a súženie našej doby a pozerať sa na dedičstvo, ktoré je nám v nebi pripravené.

Billy Graham Evangelistic Association