V Otcovom dome - 5. február

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;“ (Mt 7:13)

Sú dva spôsoby, ktorými môžeme žiť svoje životy: Môžeme žiť správne alebo nesprávne. V živote si môžeme vybrať jednu z dvoch ciest: Môžeme si vybrať úzku cestu, ktorá vedie do života, alebo sa môžeme vydať na širokú cestu, ktorá vedie ku skaze. Sú dva základy, na ktorých môžeme stavať svoje životy: Môžeme stavať na pevnej skale, alebo môžeme stavať na nestálom piesku.

Koniec koncov, môžeme žiť šťastne a sväto alebo nešťastne a zvrátene.

Veľa neveriacich má nesprávnu predstavu o tom, čo znamená byť kresťanom. Ich pochopenie kresťana vyzerá nasledovne: 1. Si nevýrazný, 2. Nevieš sa zabaviť a 3. Si nudný − nikdy sa nič nedeje.

Ježiš hovoril príbeh o chlapcovi, ktorý utiekol z domu. Unavil ho život so svojím otcom a myslel si, že všetka možná zábava bola mimo jeho domu. Preto odišiel. Čo v skutočnosti hľadal? Z príbehu sa zdá, že chcel pekné oblečenie, vynikajúce jedlo a chodiť na párty. Odišiel teda, minul všetky svoje peniaze a vrátil sa nešťastný s prázdnymi rukami.

A predsa prvá vec, ktorú jeho otec urobil, bola, že mu poskytol pekné oblečenie. Následne objednal vynikajúce jedlo. Rozkázal: „potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil;  bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.“ (L 15:23-24) Všetko, čo chlapec hľadal, bolo po celý čas v otcovom dome.

Rovnako, všetko čo hľadáme, môžeme nájsť vo vzťahu s Bohom.

https://www.harvest.org

Túžby duše - 4. február

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6)

Bolo mojím privilégiom poznať, čo znamená kráčať Kristovou cestou. Aká vzrušujúca a radostná je skúsenosť vstávať každé ráno a vnímať jeho prítomnosť v izbe. Aká vzrušujúca a radostná skúsenosť je vnímať Boží pokoj večer, keď slnko zapadá, a ty ideš do postele spať ako ten, ktorý pozná Krista. Aká je to radosť zažívať večnú a trvalú skúsenosť s Kristom!

Vyvoláva v tebe takéto kráčanie hlad? Túžiš po takej radosti, pokoji, spokojnosti, bezstarostnosti a dobrodružstve vo vlastnej duši? Ak to je hlad a túžba tvojej duše, tak potom Boh urobí presne to, čo sľúbil: Naplní ťa. Každé zasľúbenie, ktoré kedy Boh urobil, dodržal − alebo dodrží.

Modlitba dňa

Ďakujem, Pane, za zasľúbenie, že naplníš môj život láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo sa deje, keď milujeme Boha úplne - 3. február

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:30)

Ak si skutočný nasledovník Ježiša Krista, a žiješ tak, ako by si mal, v tvojom živote sa vyskytnú určití ľudia, ktorí ťa len kvôli tomu nebudú mať radi. Nie je to preto, že si nepríjemný alebo útočný; je to jednoducho preto, lebo si Jeho nasledovník. Keď niekde prídeš, vyrušuješ ľudí svojou prítomnosťou. Nech ťa to nezraňuje. Musíš pochopiť, že je to nevyhnutné.

Ak žiješ podľa Božej vôle, niektorých ľudí to bude hnevať. Potrebuješ to vedieť. Ježiš vyhlásil: „Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.“ (L 6:26) Takisto povedal: „Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán.  Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás;…“ (J 15:20).

Si ochotný vyčnievať z davu? Ak zažiješ nejaký stupeň prenasledovania, je to skutočný ukazovateľ toho, že si naozaj kresťanom. Sú len dve možnosti: buď budeš v súlade s Bohom a nezhode s ľuďmi, alebo budeš v súlade s ľuďmi, ale v rozpore s Bohom.

Zváž však nasledovné: Ak skutočne miluješ Boha z celého srdca, duše, mysle a sily, budeš mať väčšiu lásku k ostatným ľuďom. Budeš schopný milovať ľudí, ktorí ťa nahnevali. Ježiš nám vraví, aby sme Ho milovali viac než kohokoľvek alebo čokoľvek iné a výsledok toho bude, že budeš mať viac lásky pre ľudí, než si mal predtým.

Jednou z unikátnych vlastností kresťanského života je, že Boh ti dáva nadprirodzenú schopnosť milovať nepríjemných ľudí.

Miluj Boha viac než kohokoľvek alebo čokoľvek iné.

https://www.harvest.org

Kristus hovorí ako Boh, aj ako človek - 2. február

„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky“ J 14:16

„Keď zachovávate moje prikázania a žijete v bratskej zhode – na tom budú ľudia vidieť, že ma milujete –, musíte si byť vedomí, že diabol bude na vás útočiť, svet začne byť nepriateľský a bude vám spôsobovať všemožné trápenie a bolesť a vašu lásku vám falošní kresťania a sekty budú odplácať rozličnými diabolskými úskokmi. Nedajte sa odradiť, ale naďalej zostaňte v mojej láske. Nič vám nehrozí, nebudete opustení. Lebo na vás nezabudnem a nebudem sa z neba len nečinne prizerať. Nebudem sa venovať ničomu inému, budem len váš milý kňaz a prostredník, budem úpenlivo prosiť Otca, aby vám dal Ducha Svätého, ktorý vás bude potešovať, posilňovať a ochraňovať v každom nebezpečenstve, aby ste vždy zostali v mojej láske a vedeli radostne znášať všetko, čo vám budú kvôli mne robiť.“ Ale ako sa tieto slová, „budem prosiť Otca“, dajú dať do súladu s tým, čo povedal predtým v 13. verši: „a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to“? Tými prvými slovami sa dokazuje ako skutočný Boh, ktorý sám chce dať to, čo od Neho žiadajú. Tie neskoršie hovoria, že chce žiadať Otca, aby dal Radcu. Ako možno povedať o Tom, ktorý je pravý Boh, že bude niečo žiadať od niekoho iného? Lebo podliehať niekomu a musieť niečo prijať od iného, to nie sú vlastnosti Boha, keďže Boh dokáže sám všetko vykonať i všetko dať. … Pouvažuj nad celým textom a pozri sa aj na to, čo povedal predtým, aj na to, čo nasleduje, a zistíš, že Kristus vyslovuje aj slová Boha, aj slová človeka. To mocne potvrdzuje naše učenie a vieru, že On je zároveň pravý človek aj pravý Boh. Lebo ako sa dá vtesnať do jedného, že by mal naraz hovoriť ako Boh aj ako človek, keď to sú dve rozdielne prirodzenosti? Ak by stále hovoril ako Boh, nemohli by sme dokázať, že je skutočný človek. Ale ak by stále hovoril ako človek, neuvedomili by sme si, že je aj pravý Boh. Preto to musel striedať – raz použiť slová, ktoré prináležia božskej prirodzenosti,  a inokedy slová, ktoré prináležia ľudskej prirodzenosti. No oboma spôsobmi hovorí stále jedna osoba, niekedy, akoby bol iba Boh, inokedy, akoby bol len človek. Lebo ak je oboje – aj Boh, aj človek v jednej osobe, prečo by nemal používať oba spôsoby vyjadrovania? Ale tu ich používa rýchlo po sebe v tej istej reči. Lebo ten, čo povedal: „Učiním, čo budete prosiť“, je ten istý, ktorý tu hovorí: „budem prosiť Otca.“ Robí to preto, aby to bolo nepochybné a zrejmé: v tejto osobe, v Kristu, nie je len božská prirodzenosť alebo len ľudská prirodzenosť, ale obe – božská aj ľudská sú neoddeliteľné v jednej osobe. … Osoba v Kristu zostáva nerozdelená, aby sa celej osobe prisudzovali vlastnosti božskej aj ľudskej prirodzenosti, aby sa mohlo o tejto osobe povedať: Človek Kristus, narodený z panny, je všemohúci a koná všetko, o čo prosíme, hoci nie pre ľudskú prirodzenosť, ale pre Jeho božskú prirodzenosť – nie preto, že sa narodil z matky, ale preto, že je Boží Syn. Aj opak je pravdou: Kristus, Syn Boží, prosí Otca, nie podľa božskej prirodzenosti alebo podstaty, podľa ktorej je všemohúci, ako je Otec všemohúci, ale pretože je pravý človek a syn Márie. Takto by sme mali tieto slová spájať a porovnávať v celistvosti osoby, vždy rozlišovať prirodzenosti, ale osobu nerozdeľovať. … Záverom: čo táto osoba, Kristus, hovorí a koná, vyslovuje a koná pravý Boh a pravý človek.

St. Louis ed., 8:370-383.

Trpieť ako kresťan - 1. február

„Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine,…“ (Ž 94:12)

Boh niekedy dopustí, aby kresťania trpeli, aby sa naučili tajomstvu poslušnosti. Žalmista povedal: „Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.“ (Ž 119:67) Bolo to až po veľkom zármutku a utrpení, čo sa Dávid naučil poslušnosti Bohu.

Môj drahý kresťanský priateľ, ak dnes trpíš v Božej ruke, a už si sa tisíckrát pýtal „prečo?“, úpenlivo ťa prosím, aby si sa pred Bohom utíšil, bol trpezlivý a počúval tichý, slabý hlas. Skloň sa pod Jeho milujúcu ruku a rozpoznaj, že nad oblakmi žiari Slnko. Boh má pre tvoj život zámer a plán, a to, čo sa ti deje, je pre tvoje dobro.

Modlitba dňa

Moje ľudské ja vraví: „Prečo, Pane?“ kedykoľvek musím trpieť – avšak moje Duchom naplnené znovuzrodené ja hovorí: „Verím ti, Otec.“

Billy Graham Evangelistic Association

Úcta k autorite - 31. január

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ (Mt 28:18)

Cti si autoritu. Ježiš Kristus bol pod autoritou svojho Otca v nebesiach… Žil pre jednu vec: naplnenie Otcovej vôle. Každý podlieha nejakej autorite. Existuje jedna reťaz nadriadených, ktorej najvyššou autoritou je Boh.

Kto je autoritou v tvojom živote? Je ňou tvoja sebeckosť? Tvoja žiadostivosť? Tvoja chamtivosť? Alebo si to všetko odovzdal Bohu a požiadal Ho: „Pane, budeš mojou autoritou?“ Keď podliehaš autorite, potom si schopný mať autoritu.

Modlitba dňa

Stále mám vo svojom živote oblasti, ktoré sa potrebujú podrobiť Tvojej autorite, Pane Ježiši. Daj mi Tvoju milosť a silu prenechať všetko Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association