Blízko, ale nie dostatočne blízko - 30. január

„Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť.“ (2K 7:10)

Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, prvé slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, bolo: čiňte pokánie. Biblia nám vraví, aby sme sa kajali a obrátili (pozri Sk 3:19) a že Boh prikázal všetkým ľuďom, aby činili pokánie (pozri Sk 17:30).

Napriek tomu je to niečo, čo podľa môjho názoru chýba v živote mnohých ľudí. Nikdy nečinili pokánie zo svojich hriechov. Je možné, že existujú tisíce a tisíce ľudí s falošným presvedčením, ktorí dnes sedia v kostolných laviciach. Myslia si, že pôjdu do neba, pretože sa zosobášili v kostole alebo sa modlili jednoduchú modlitbu.

Napriek tomu však nikdy nenaplnili jednu zo základných podmienok odpustenia hriechov, ktorou je pokánie. Je nádherné uvedomiť si, že Boh ťa miluje. Je úžasné rozpoznať, že je pripravený odpustiť ti. A áno, musíš Ježiša požiadať, aby prišiel do tvojho srdca. Biblia však hovorí, že časťou tohto procesu je odvrátenie od hriechu.

Sú ľudia, ktorí nikdy neurobili tento krok. Vravia: „Verím, že Ježiš je Božím Synom. Verím, že za mňa zomrel na kríži. Verím, že ma môže zmeniť. A Pane, žiadam Ťa, aby si prišiel do môjho života a bol mojím priateľom.“ Medzitým sa však nikdy nekajali. Nikdy sa neodvrátili od vedomého hriechu.

V súčasnosti existuje mnoho ľudí, ktorí prišli k Ježišovi blízko, ale nie dostatočne blízko. Rozpoznanie osobného hriechu je vždy základom pokánia. Robiť však iba to, môže byť prinajlepšom zbytočné, a prinajhoršom nebezpečné. Rozpoznanie osobného hriechu bez vysporiadania s ním môže byť sebaklamom, pretože nás to vedie k mysleniu, že obyčajné priznanie hriechu je všetko, čo je nevyhnutné.

https://www.harvest.org

Veda a náboženstvo - 29. január

„Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.“ (Dan 2:22)

Skutočnosť je taká, že veda a viera sa navzájom dopĺňajú, a medzi skutočnou vedou a náboženstvom nie je žiaden konflikt. Spolu dávajú najlepší základ pre zdravú vieru a odvahu pre každodenný život. Keď Galileo, otec modernej vedy, objavil, že Zem sa točí okolo Slnka, namiesto predstavy, že Slnko obieha okolo Zeme, určití náboženskí vodcovia boli závažne rozrušení, pretože sa držali inej teórie. Napokon sa s tým zmierili.

Od toho dňa sme šťastne prišli na to, že skutočná veda je zlučiteľná s hlbokou náboženskou vierou. Kresťanstvo preto môžeme označiť termínom – nadvedecké. Za vedou sa nachádzajú hlavné cesty, ktoré vedú k pravde. Ježiš Kristus bol učiteľom duchovných právd, a tieto pravdy nám odovzdáva, keď s Ním máme fungujúci vzťah.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otec, za zjavenie Tvojej lásky, keď si dal svojho milovaného Syna, aby za mňa zomrel. Tento Boží zázrak nikdy žiadna veda neobjaví ani neprekoná!

Billy Graham Evangelistic Association

Prekážka v modlitbe - 28. január

„Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Zamýšľam sa nad tým, či ľudia v dnešnej dobe vôbec vedia, čo je hanba. Veci, ktoré nás v minulosti zahanbovali, sú v dnešnej dobe považované za cnosti. Z nesprávneho sa stalo správne. Zo správneho sa stalo nesprávne. Všetko je prevrátené hore nohami. Zabudli sme, ako sa červenať. Zabudli sme, aké je to byť zahanbený.

Toto opisoval Daniel, keď sa modlil: „Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám,…“ (Dan 9:7) V Biblii čítame o Danielovom živote. Ani raz som nečítal o tom, že zhrešil. Nevravím, že Daniel nehrešil, pretože skutočne bol smrteľnou ľudskou bytosťou ako každý z nás. Skutočnosťou však je, že žil zbožným životom. Napriek tomu si myslel, že je nevyhnutné činiť osobné pokánie.

Pripomína nám to, že čím bližšie sa k Bohu dostaneš, tým väčší je tvoj pocit vlastnej hriešnosti. Práve v čase, keď si myslíš, že si duchovne zrelý, ti Pán ukáže trochu viac z tvojho srdca, a vtedy si uvedomíš, ako ďaleko si musel zájsť. Čím viac budeš poznať Pána, tým viac budeš vidieť do seba a viac si budeš uvedomovať, že stále toho musíš veľa zmeniť.

Daniel vyznával svoj hriech pred Pánom, pretože nechcel, aby sa nevyznaný hriech postavil do cesty jeho vzťahu s Bohom. Ako povedal žalmista: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Je nejaký hriech, z ktorého potrebuješ činiť pokánie? Je nejaká oblasť tvojho života, ktorá Boha neteší? Hriech je prekážkou a môže brzdiť tvoj modlitebný život. Zbav sa ho. Nechaj ho tak.

https://www.harvest.org

Každodenný proces - 27. január

„A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (F 1:6)

Byť kresťanom je viac než len náhle obrátenie. Je to každodenný proces, ktorým rastieš, aby si bol čoraz viac podobný Kristovi. Keď začínaš, začínaš ako bábätko. Biblia ťa musí kŕmiť jednoduchými vecami, a postupne sa učíš chodiť vo svojej kresťanskej viere. Najprv budeš padať a robiť mnoho chýb, ale musíš pokračovať v raste. Napriek tomu existuje mnoho ľudí, ktorí prestali rásť. Ostali duchovnými bábätkami celý svoj život. Obávam sa, že táto skúsenosť je dnes veľmi bežná. Možnože je to aj tvoja skúsenosť.

Pamätáš si na deň, keď si odovzdal svoje srdce a život Bohu? Bol si si istý víťazstvom. Aké jednoduché sa zdalo byť víťazom skrze Krista, ktorý ťa miloval. Dnes majú so sebou problémy tisíce kresťanov. Veľká potreba súčasného kresťanského sveta je naučiť sa tajomstvo každodenného víťazstva nad hriechom.

Modlitba dňa

Otec, toľkokrát som padol, ale ty si mi milujúco dal svoju silu vytrvať.

Billy Graham Evangelistic Association

Nemôžeme zostať vo svete bez Tešiteľa - 26. január

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky.“ J 14:15-16 (ekum. preklad)

Toto sú slová človeka, ktorý odchádza a chce sa s nimi rozlúčiť, vyslovené, aby ich potešil a povzbudil, aby ich Jeho odchod nevystrašil a nezarmútil. Chce povedať: „Musím teraz odísť spred vašich očí, preto vám ako posledné vravím toto. Lúčim sa, aby ste sa nestrachovali a neboli prestrašení, ale verili vo Mňa a prijali to, čo hovorím. Lebo vás nechcem zanechať bez potešenia a pomoci, veď vo svete nemáte pomoc ani potešenie. Idem k Otcovi prevziať moc a vládu a dokázať ju vo vás. A aj keď vás telesne opúšťam, pošlem vám od Otca iného Tešiteľa, ktorý bude s vami naveky. Lebo viem, že nemôžete zostať vo svete bez tešiteľa. Doteraz som bol vaším Tešiteľom ja, tešili ste sa mojej prítomnosti, boli ste v bezpečí bez strachu a radi by ste ostali so mnou naďalej. Teraz, keď ste počuli, že prídete o túto útechu, ste zarmútení a ustráchaní. Ale môj odchod vám neublíži. Len zostaňte mojimi učeníkmi a držte sa ma, bohato vám vynahradím moju neprítomnosť. Veď chcem požiadať Otca, aby poslal Tešiteľa, ktorý s vami zostane navždy. Ani svet, ani diabol vám Ho nevezmú, ani keby sa zbláznili. On vás posilní, poteší a dodá odvahu viac, ako môžem ja teraz v tele. Spôsobí aj to, že budete rozumnejší a múdrejší ako celý svet, takže vám nebude chýbať útecha, sila, odvaha ani múdrosť.“ Tak potešuje Kristus. No ten dodatok nie je zbytočný: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“ Lebo milý Pán dobre vedel, že po Jeho odchode nie všetci, zvlášť kazatelia a učitelia, zostanú jednotní, ale vznikne rozdelenie a sekty. Kristus odstránil pre svojich kresťanov celého Mojžiša a chce, aby sme zostali bez neznesiteľného bremena zákona. Lebo takto sa to vždy deje: Ak vládneš ľudu zákonmi, zvlášť svedomiam, nebude konca kraja ani miery prikazovaniu a vedeniu: Z jedného zákona sa stane sto iných a zo stovky zákonov stotisíc zákonov. „Preto,“ hovorí Kristus, „vám neukladám nič iné, len toto jedno: verne o mne vyučujte, chváľte moje Slovo i obetu, kvôli mne zachovávajte medzi sebou lásku a jednotu a trpezlivo znášajte, čo sa vám preto stane. Tieto stručné prikázania sa nazývajú ,moje prikázania‘. Nenariaďujem vám ich, veď ma milujete a kvôli mne ich budete s radosťou dodržiavať. Ja nechcem byť ďalší Mojžiš, ktorý vás riadi a trápi hrozbami a hrôzami. Naopak, dávam vám také prikázania, aké môžete a budete zachovávať, keď ma milujete. Lebo ak ma nemilujete, bolo by márne, aby som vám veľa prikazoval: Aj tak by ste to nedodržiavali. Preto len dbajte na toto: Ak chcete zachovávať moje prikázania, milujte ma a uvažujte, čo som pre vás vykonal, aby ste ma správne milovali ako Toho, ktorý za vás dáva svoje telo a život a vylieva za vás svoju krv. Urobte to kvôli mne a medzi sebou zostaňte jednotní a láskaví. Takto sa ma budete svojím kázaním pridŕžať a znášať jeden druhého s láskou a nebudú vznikať rozdelenia a sekty. … Odpúšťajte jeden druhému, ako som aj ja odpustil vám, aby nenastal rozkol v láske medzi vami.“

St. Louis ed., 8:377-379.

Pamätaj. Kajaj sa. Pokračuj v tom - 25. január

„Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zjav 2:4)

Ak si kresťan, pamätáš si aké to bolo, keď si prvýkrát požiadal Boha, aby bol tvojím Pánom a Spasiteľom? Odrazu si bol oboznámený s úžasnou knihou, ktorá sa volá Biblia. Odrazu tu pre používateľa bol manuál na život – kniha, ktorá ti dala absolútne platné pravdy –, čierne a biele, správne a nesprávne. Spomínaš si, ako pre teba prvýkrát ožili stránky Biblie, keď si ju začal čítať? Hovorila do tvojej situácie. Akoby bola napísaná tebe na mieru.

Netrápilo ťa, kto ťa videl čítať Bibliu. Viac ťa zaujímalo to, čo ti chcel povedať Boh. Spomínaš si, aké to bolo?

Teraz je to však trochu iné. Stále čítaš svoju bibliu – keď si na to nájdeš čas. V tieto dni si jednoducho veľmi zaneprázdnený.

Počúvaj, čo povedal Ježiš svojej cirkvi: „poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých;  skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a poznal si, že sú luhári; si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si.  Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ (Zjav 2:2-5)

Napriek všetkej svojej činnosti, títo veriaci stratili prvotný zápal, keď Ježiš bol ich „všetko vo všetkom“. V týchto veršoch Ježiš uvádza tri pravdy pre prebudenie: pamätaj, kajaj sa, pokračuj. Pamätaj, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rýchlo rob prvotné skutky, a pokračuj v tom – vráť sa a rob, čo si robil predtým. Praktizujme to, pretože pred Bohom potrebujeme byť prebudení.

https://www.harvest.org