Anjeli nás strážia - 5. august

„… Moje útočisko…“ (Ž 91:2)

Psychiatri hovoria, že jednou zo základných ľudských potrieb je bezpečnosť. 91. žalm nás uisťuje, že bezpečnosť nájdeme v Bohu. „Nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ Ak si tento prekrásny žalm prečítame viackrát, zistíme, že v Ňom nachádzame trvalý domov a príbytok, u Neho nachádzame útechu, bezpečnosť a lásku, po ktorých túži ľudské srdce. Možno sa v našom živote nevyskytnú žiadni viditeľní anjeli, no Boží prísľub bezpečnosti je napriek tomu skutočný a istý. Tí, ktorí žijú v Božej prítomnosti, majú pravú bezpečnosť a istotu.

Modlitba dňa

Kamkoľvek dnes pôjdem, Ty a Tvoji anjeli budete so mnou. Ďakujem, Pane, za pokoj, lásku a bezpečnosť, ktoré dávaš.

Billy Graham Evangelistic Association

Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja - 4. august

„Príď kráľovstvo Tvoje!  Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:10)

Ako môžeme poznať Božiu vôľu? Nachádzame ju v Božom slove. Čím viac budeme Bibliu čítať, tým viac jej budeme rozumieť a tým viac budeme objavovať, čo je Božia vôľa.

Ježiš povedal, že by sme sa mali modliť: „Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!“ (Mt 6:10) Pripomína nám to, že základným predmetom modlitby je v prvom rade zosúladiť našu vôľu s Božou vôľou.

V Evanjeliu podľa Jána pätnástej kapitole nachádzame úžasné Ježišovo zasľúbenie: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (v.7)  V preklade z anglickej verzie Message znie verš nasledovne: „Ale ak budem vaším domovom a moje slová budú doma u vás, môžete si byť istí, že o čokoľvek ma požiadate, vypočujem vás a budem konať vo vašom záujme.“

Samozrejme, že my sa zameriavame na poslednú časť tohto verša: „…proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Počkajte však chvíľu. Vráťme sa späť k podmienkam, ktoré v danom verši Ježiš predkladá: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás…“ Inými slovami, ak zostávame v živom spojení s Ním a Jeho sloívá v nás prebývajú, zmení to spôsob našej modlitby.

Boh chce, aby sme objavili Jeho vôľu. A skutočná modlitba nie je prekonávanie Božej neochoty; je to uchopenie Jeho ochoty. Modlitba nie je o dosahovaní našej vôle v nebi; je o  dosahovaní Božej vôle na zemi.

Ak chceš vidieť pozitívne odpovede na svoje modlitby, to je tvoj kľúč. Zisti, čo je Božia vôľa a potom sa na základe toho modli.

https://www.harvest.org

Prichádza späť - 3. august

„… tak aj vy bdejte;  lebo neviete, kedy príde pán domu,… Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane.“ (Mk 13:35-36)

Významný evanjelista Dwight L. Moody zvykol hovoriť: „Nikdy som nekázal bez pomyslenia na to, že Pán môže prísť skôr, než budem kázať nabudúce.“ Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kazateľ, vyhlásil: „Nikdy nezačínam ráno svoju prácu bez toho, aby som si uvedomil, že On môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nečakám smrť. Čakám Jeho.“ Toto je spôsob, akým by mal kresťan žiť svoj život − v stálom očakávaní návratu Ježiša Krista!  Ak by sme každý deň žili tak, ako by to bol náš posledný pred záverečným súdom, na zemi by to vyzeralo inak. My ale takto uvažujeme neradi.  Radšej nechceme myslieť na to, že naše dôkladne premyslené plány, naše dlhodobé vízie môže prerušiť Božia trúba. Priveľa ľudí radšej hovorí: „Vďaka Bohu, koniec sveta ešte nenastal, tak prečo by sme na neho mali myslieť – zrejme je vzdialený aj tisíc rokov.“

Modlitba dňa

Dnes môže byť náš posledný deň, kým Ježiš príde. Otče, očisti ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Primát modlitby - 2. august

„Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.“  List Efezským 1:15 – 19

Rýchle porovnanie tejto modlitby z prvej kapitoly Listu Efezským s modlitbami v prvej kapitole Listu Filipským, Kolosenským a neskôr v tretej kapitole Listu Efezským odhaľuje, že toto je spôsob, ako sa Pavol zvyčajne modlí za tých, ktorých miluje. V gramatickom srdci Pavlovej dlhej vety je pozoruhodný náhľad do veľkosti a dôležitosti modlitby. Vo verši 17 píše: „Aby Boh… dal vám Ducha múdrosti… v poznávaní Jeho.“

Je pozoruhodné, že vo všetkých jeho listoch neobsahujú Pavlove modlitby za jeho priateľov žiadne prosby o zmenu ich okolností. Je isté, že žili uprostred mnohých nebezpečenstiev a ťažkostí. Čelili prenasledovaniu, smrti následkom chorôb, útlaku mocnými silami a odlúčeniu od milovaných. Ich existencia bola oveľa menej bezpečná, ako je dnes naša. Napriek tomu v týchto modlitbách nevidíte ani jednu prosbu o lepšieho cisára, ochranu pred útočiacimi armádami alebo dokonca za chlieb pre ďalší pokrm. Pavol sa nemodlí za dobré veci, ktoré sú zvyčajne na hornej časti zoznamu našich prosieb.

Znamená to, že by bolo nesprávne modliť sa za tieto veci? Vôbec nie. Ako Pavol vedel, sám Ježiš nás pozýva prosiť o náš „každodenný chlieb“ a aby nás Boh „zbavil zlého“. V druhej kapitole Prvého listu Timoteovi Pavol usmerňuje svojich čitateľov, aby sa modlili za mier, za dobrú vládu a za potreby sveta. Pavol teda vo svojich vlastných modlitbách nedáva univerzálny model modlitby rovnakým spôsobom, ako to urobil Ježiš. Skôr v nich odhaľuje, o čo najčastejšie prosí pre svojich priateľov – čo pokladá za najdôležitejšiu vec, ktorú by im Boh mohol dať.

Čo je to? Je to – poznať Ho lepšie. Pavol to vysvetľuje farbisto a detailne. Znamená to „osvietiť oči vášho srdca“ (Ef 1:18). Biblicky je srdce riadiacim centrom celej osobnosti. Je to úložisko základných záväzkov, najhlbších lások a najzákladnejších nádejí, ktoré kontrolujú naše pocity, myslenie a správanie. „Osvietiť oči srdca“ konkrétnou pravdou znamená, že prenikne tak hlboko, a uchopí nás tak mocne, že nás úplne zmení. Inými slovami, možno vieme, že Boh je svätý, ale keď táto pravda osvieti naše vlastné srdcia, potom to nechápeme iba rozumom, ale emocionálne nachádzame Božiu svätosť úžasnou, krásnou a dobrovoľne sa vyhýbame postojom a správaniu, ktoré by Ho zarmútili alebo zneuctili. V Liste Efezským 3:18 Pavol hovorí, že chce, aby im Duch dal moc pochopiť všetky minulé, súčasné a budúce výhody, ktoré dostali, keď uverili v Krista. Samozrejme, všetci kresťania vo svojich mysliach vedia o týchto výhodách, ale modlitba je niečo, čo to presahuje – aby sme mali živší zmysel pre realitu Božej prítomnosti a nášho spoločného života s Ním.

Pavol vidí získanie tohto plnšieho poznania Boha ako kritickejšie než zmenu okolností. Bez tohto silného pocitu Božej reality môžu dobré okolnosti viesť k prílišnej sebadôvere a duchovnej ľahostajnosti. Keď veci idú dobre, naše srdcia by dospeli k záveru, že nepotrebujeme Boha. Rovnako, ale bez osvieteného srdca, zlé okolnosti môžu viesť k odradeniu a zúfalstvu, pretože Božia láska sa zdá abstraktnou namiesto nekonečne utešujúcou prítomnosťou, ktorou by mala byť. Ak chceme čeliť životu v akýchkoľvek okolnostiach potrebujeme teda predovšetkým lepšie poznanie Boha.

Pavlova hlavná starosť je teda ich verejný a súkromný modlitebný život. Verí, že najvyššie dobro je spoločenstvo s Bohom. Bohatý, prekypujúci, potešujúci, ťažko získaný modlitebný život je tým dobrom, ktoré umožňuje správne a prospešne prijímať všetky ostatné dobrá. Nevidí modlitbu iba ako spôsob, ako získať veci od Boha, ale ako spôsob, ako získať viac samotného Boha. Modlitba sa usiluje „zachytiť Boha“ (Iz 64:6) spôsobom, ako sa v staroveku ľudia snažili zachytiť plášť dôležitého muža, keď k nemu apelovali, alebo ako keď v dnešných časoch objímeme niekoho, komu chceme prejaviť lásku.


Ukážka z knihy Timothy Keller - Modlitba. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na https://knihy.evs.sk/produkt/modlitba/

Posväť sa meno tvoje - 1. august

„Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje…“ (L 11:2)

Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa slovami: „Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje.“ (L 11:2) Posväť sa meno tvoje… znamená to: „Tvoje meno si vážime“ alebo „Tvoje meno je vyvýšené.“ Je to uznanie Božej veľkosti. Prehlasujeme tým: „Pane, chcem ťa vyvýšiť svojím životom a svojím charakterom. Chcem žiť život, ktorý ťa uctieva.“

Pravidelne sa potrebujeme na naše záujmy, ciele a snahy pozerať a následne sa samých seba opýtať: „Je to na Božiu slávu? Môžem nad to napísať: Posväť sa meno tvoje?“ Môžeš to napísať nad svoju kariéru? Môžeš to napísať nad svoj úzky okruh priateľov? A čo televízne programy a filmy, ktoré pozeráš, či hudba, ktorú počúvaš? Môžeš aj nad ne napísať: „Posväť sa meno tvoje?“

Môžeš Pána požiadať o požehnanie, keď sa chystáš ísť do kostola? Samozrejme. Môžeš Pána požiadať o požehnanie jedla, ktoré máš pred sebou, ak si sa po kostole rozhodol ísť niekam najesť? Určite. Môžeš urobiť aj to. Môžeš požiadať Boha o požehnanie v práci, keď tam smeruješ? Rozhodne.

Čo však odpovieš na nasledovnú otázku: Môžeš požiadať Boha o požehnanie, keď sa ideš von na párty opiť a mať sex so svojím priateľom či priateľkou? Samozrejme, že nie. Môžeš Boha požiadať o požehnanie, keď niekoho klamstvom okrádaš o peniaze? Nie, nemôžeš.

Ak Boha nemôžeš požiadať o požehnanie v tom, čo robíš, potom to nerob. Malo by byť pre teba možné požiadať Boha o požehnanie toho, čo sa chystáš robiť. A ak nemôžeš povedať: „Posväť sa meno tvoje,“ potom sa do toho nepúšťaj.

https://www.harvest.org

Boh ťa miluje! - 31. júl

„A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám…“ (1J 4:16)

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nezameniteľná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by tu nebola Božia láska, nikto z nás by nemal žiadnu šancu na budúci život. Boh je však láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Zasľúbenia Božej lásky a odpustenia sú natoľko skutočné, isté a dobré, ako ich len našimi slovami dokážeme priblížiť. Ono je to podobné, ako sa snažiť opísať oceán. Jeho úplnú krásu nepochopíme, kým ho naozaj nevidíme. Takto je to aj s Božou láskou. Pokiaľ nie sme skutočne zmierení s Bohom,  nedokážeme opísať Jeho veľkosť a lásku.

Modlitba dňa

Áno, všemohúci Bože, cítim útechu Tvojej lásky!

Billy Graham Evangelistic Association