Lekcia modlitby - 30. júl

„A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania,  ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.“ (Mt 6:7)

Predstav si, že by si šiel na univerzitu a učil by si sa od najvzdelanejších ľudí, akí kedy žili. Mohol by si študovať hudbu pod vedením Beethovena, politológiu s Thomasom Jeffersonom, herectvo so Shakespearom či filozofiu so C. S. Lewisom. A čo tak lekcia modlitby s Ježišom Kristom?

Presne to je Modlitba Pánova. Kto je na učenie o tom, ako sa rozprávať s Bohom lepšie kvalifikovaný než sám Boh? Toto je lekcia modlitby. V Evanjeliu podľa Matúša 6:9-13 nám Ježiš poskytuje známu Modlitbu Pánovu. Mimochodom, Biblia túto modlitbu nikdy nenazýva Modlitba Pánova. Voláme ju tak preto, lebo je tak každému známa. Avšak je to modlitba, ktorú by sa Ježiš nikdy nemodlil, pretože jednou zo žiadostí je „odpusť nám viny naše.“

Je to modlitba pre nás. Je to vzorová modlitba, a preto by sme sa na ňu mali pozrieť veľmi dôkladne. Hoci na modlení Pánovej modlitby od slova do slova nie je nič zlé, je takisto vzorom pre všetky ostatné modlitby. Ježiš v podstate hovorí: „Ak sa chceš modliť účinne, tak aby ťa Boh počul, potom sa modli takto.“

Problém s Pánovou modlitbou nie je moditba ako taká, ale sme to my. Táto modlitba je sada slov, ktorú ľudia vyslovujú azda častejšie než akékoľvek iné slová v histórii ľudstva. Problém je v tom, že sú nám až príliš dobre známe. Slová Modlitby Pánovej sme vyslovili toľkokrát, že už ich viac nepočujeme.

Potrebujeme spomaliť a rozložiť ju. Ježiš použil každé jedno slovo úmyselne. Každá fráza mala svoj význam. Samotné poradie viet je dôležité. Na Modlitbu Pánovu sa chceme pozrieť veľmi dôkladne, pretože pomocou nej sa môžeme naučiť, ako sa modliť.

https://www.harvest.org

Prečo máme Bibliu - 29. júl

„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží…“ (J 20:31)

Boh dal napísať Bibliu takým spôsobom, aby nám jasne predstavila Jeho plán spásy. On viedol ľudí pri písaní Knihy, aby cez ňu mohol svojim deťom jasne zjaviť svoje večné zákony, poskytnúť im múdrosť, ktorá by ich viedla, a nekonečnú lásku, aby ich utešovala na ich ceste životom. Bez Biblie by svet bol temným a desivým miestom bez smerových tabúľ či výstražných svetiel. Jedine Biblia je tou knihou,  ktorá obsahuje Božie zjavenie.

Existuje mnoho biblií iných náboženstiev. Máme islamský Korán, súbor budhistických posvätných textov, Avesty v zoroastrizme, brahmanské Védy a podobne. Všetky začínajú zábleskami pravého svetla a končia úplnou tmou. Každý, aj úplne obyčajný a povrchný čitateľ rýchlo objaví, že Biblia je radikálne iná. Je to jediná Kniha, ktorá nám ponúka spásu a ukazuje nám východisko z našej situácie.

 

Modlitba dňa

Pane Ježišu, ako čítam Tvoje Slovo, vidím, že Tvoja pravda prežaruje a osvetľuje temný svet.

Billy Graham Evangelistic Association

Horlivá modlitba - 28. júl

„… Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.  Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Mt 26:39)

Ukrižovanie sa približovalo, a Ježiš ako Boh vedel, čo všetko to bude obnášať. Vedel, že Ho zatknú na základe falošných obvinení, že Ho budú biť. Uvedomoval si, že mu budú z tváre vytrhávať bradu. Vedel, že utŕži 39 rán bičom. Rozumel tomu, že ho priklincujú na kríž. A čo je najhoršie, bol si vedomý toho, že ponesie hriechy celého ľudstva, hoci nikdy nespáchal žiaden hriech.

V záhrade Getsemane sa modlil: „… Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Mt 26:39) List Židom nám pomáha preniknúť do podstaty: „V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.“ Ježiš volal k Bohu Jeho horlivá modlitba vyviedla učeníkov z miery.

Aj my sa takto musíme modliť. Na malú chvíľu si teraz predstav, že by si tvoje dieťa zlomilo ruku a ty by si ho zobral na pohotovosť. Modlil by si sa za lekárov a ľudí, ktorí by tvoje dieťa ošetrovali? Samozrejme, že by si sa modlil. Modlil by si sa horlivo.

Predstav si, nedajbože, že tvoje dieťa by uniesli. Modlil by si sa? Áno, modlil by si sa. Modlil by si sa neprestajne. „Nie“ by si nebral ako odpoveď.

To je skutočná modlitba a je to tiež spôsob, akým sa momentálne potrebujeme modliť za svoj národ. Potrebujeme volať na Boha. Potrebujeme sa modliť, aby Pán svetu poslal duchovné prebudenie a cirkvi obživenie, aby Boh poslal do našich životov obrodenie.

https://www.harvest.org

Boha nedokážeme prekonať v dávaní - 27. júl

„Všetky desiatky zo zeme,… patria Hospodinovi;“ (3M 27:30)

Máme byť správcami našich peňazí. Ak ich investujeme a šírime na slávu Božiu, môže to byť prínosom a požehnaním. Poznám podnikateľa v Detroite, ktorý Bohu sľúbil, že bude odvádzať desiatok zo svojho zisku na Pánovu prácu. Povedal mi, že obrat jeho podniku sa strojnásobil a že Boh spravil ďaleko viac, ako bolo len splnenie Jeho časti dohody.

Pred nejakým časom som dostal správu od človeka z mesta San Joaquin Valley v Kalifornii. Napísal mi, že sa so svojou manželkou dohodli, že budú desatinu svojho príjmu odvádzať Pánovi. V čase, keď urobili dané rozhodnutie, mal prácu len na sedem mesiacov v roku. Momentálne ale má už trvalú prácu a zarába takmer dvojnásobok toho, čo predtým. Tento fakt jednoducho nemôžeme ignorovať. Ľuďom, ktorí sú štedrí a dávajú Bohu, Písmo sľubuje materiálne a duchovné dobro.

Modlitba dňa

Pane, odpusť mi časy, keď som si chcel udržať to, čo Ti právom patrí.

Billy Graham Evangelistic Association

Súčasťou rodiny - 26. júl

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov.  Kto nemiluje brata, zostáva v smrti.“ (1J 3:14)

Pastor J. Vernon McGee raz povedal, že jediné cvičenie, ktoré niektorí kresťania praktizujú, je kritizovanie ostatných a unáhlené vytváranie záverov.

Keď vidím, ako medzi sebou kresťania bojujú, a čo je horšie, ako ich rozdeľujú teologické maličkosti či dokonca štýl služby, skľučuje ma to.

Všimni si, že keď nás Ježiš učil modliť sa: „Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje…“ použil slovo náš. Ježiš nás učí rodinnú modlitbu, ktorú Bohu predkladáme spolu s ostatnými veriacimi. V momente, ako sa staneš kresťanom, sa automaticky stávaš súčasťou Božej rodiny. Volá sa cirkev. Sme bratia a sestry v Kristovi.

V troch dojemných starozmluvných spovedných modlitbách − Ezdráš 9, Nehemiáš 9 a Daniel 9 – používajú autori často zámeno my. Ezdráš, Nehemiáš a Daniel nemali podiel na hriechoch, ktoré vyznávali, no všetci sa stotožnili s ľuďmi, za ktorých sa modlili. V podstate hovorili: „Pane, zhrešili sme proti Tebe. Spáchali sme toto zlo. Sme v tom všetci spolu.“

Pavol adresoval toto napomenutie Galaťanom: „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono:  Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“ (G 5:14-15) Nemali by sme sa medzi sebou hrýzť. Mali by sme sa milovať a odpúšťať si.

Niektorí ľudia sú milí a sympatickí. Niečo sa nám na nich páči, a tak je jednoduché ich milovať. Avšak nie všetci ľudia sú takí. Existujú aj hádaví a mrzutí ľudia, z ktorých sme akurát podráždení. Ak sú súčasťou cirkvi, potom sú to tiež naši bratia a sestry a my ich máme milovať. Ak nemilujeme nepríjemných ľudí, čo potom naozaj vieme o Božej láske?

https://www.harvest.org

Liečba pre naše problémy - 25. júl

„… dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista − a On je Pánom všetkých“ (Sk 10:36)

Nebolo by úžasné, keby sme mohli nájsť dokonalý a spoľahlivý liek na problémy ľudstva? Povedzme, že by sme mohli všetkých ľudí zasiahnuť tak, aby boli naplnení láskou a nie nenávisťou, spokojnosťou a nie chamtivosťou. Predstavme si tiež, že by sme vedeli vyliečiť minulé chyby, zlyhania a hriechy ľudí.

Alebo by sa zázračne urovnala celá minulosť, všetko pokrivené by sa narovnalo a roztrhané zacelilo. Ale pozor – tá najúžasnejšia správa na celom svete je fakt, že liek existuje! Bol nám poskytnutý! Hriech, zmätok a sklamanie zo života môžeme vymeniť za spravodlivosť, radosť, spokojnosť a šťastie. Môžeme zažívať pokoj, ktorý nie je závislý od vonkajších okolností.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, daj, aby som v úplnej závislosti na Tebe vedel odovzdávať Tvoje posolstvo lásky a pokoja tým, ktorých stretávam.

Billy Graham Evangelistic Association