Nepochopiť podstatu - 16. september

„Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval,  ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul;  a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo,  a k tomu mnoho dobytka?“ (Jon 4:10-11)

Už si sa niekedy hneval na Boha? Buď úprimný. Možno si dúfal, že sa v tvojom živote niečo udeje a neudialo sa to. Alebo si sa možno za niečo modlil a Boh neodpovedal na tvoju modlitbu spôsobom, ktorý si od Neho očakával. A potom, možno Boh požehnal niekoho iného, keď si si myslel, že si to požehnanie zaslúžiš viac.

Jonáš sa na Boha hneval. Zatiaľ, čo sedel mimo Ninive a čakal, že nad ním bude vykonaný súd, Biblia nám hovorí: „Vtedy Hospodin, Boh, dal vyrásť ricínovníku, a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou,  a tak ho vytrhol z jeho nevôle. Jonáš sa ricínovníku veľmi zaradoval.“ (Jon 4:8) Biblia následne vraví, že Pán priviedol červíka, ktorý rastlinu rozožral, čím jej spôsobil smrť. Jonáš na to odpovedal nasledovne: „Lepšie mi je zomrieť, ako žiť.“ (v.8)

Zdalo sa, že Jonáša viac trápi, že stratí svoj úkryt pred slnkom než ľudia v Ninive. Stratil svoje pohodlie. Stratil celý obraz. Ninivčania zo svojich hriechov činili pokánie. Pomenovali veci pravým menom a Boh poslal svoje uzdravenie.

Problém s Jonášom bol ten, že bol sústredený výhradne na seba. Zatiaľčo Boh zachránil tisíce životov, Jonášovi chýbalo tienidlo. Máme tu muža, ktorý prežil tri dni a tri noci v bruchu ryby. Muža, ktorý činil pokánie, modlil sa a kázal pravdu ľuďom v Ninive. Muža, ktorého Boh použil, aby priniesol duchovné prebudenie. Napriek tomu upadol do hriechu.

Pripomína nám to, že bez ohľadu na to, ako dlho poznáme Pána, vždy môžeme veci pokašľať. Bez ohľadu na to, ako dlho poznáme Pána, možno stále potrebujeme, aby nás znova oživil.

https://www.harvest.org

Jeho načasovanie je dokonalé - 15. september

„... aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Rim 12:2

Boh má plán pre život každého kresťana. Každá okolnosť, každá zákruta osudu slúži pre tvoje dobro. Zapadá do celkového obrazu tvojho života. Jeho plánom je zdokonaliť ťa. Všetky veci slúžia na tvoje dobro a Jeho slávu. Ako mladá kresťanka chcela byť moja manželka Ruth misionárkou, rovnako ako jej otec a mama. No Boh mal pre jej život iný zámer. Zmenené okolnosti jej odhalili Božiu vôľu, a nakoniec bola šťastná na mieste, kde ju Boh umiestnil. Mnohí z nás prosia Boha, aby zmenil okolnosti tak, aby vyhovovali našim túžbam, namiesto toho aby sme prispôsobili svoju vôľu tej Jeho. Nenechaj, aby ťa okolnosti vyviedli z rovnováhy. Hľadaj radšej Božiu vôľu pre svoj život, zjavenú skrze tieto okolnosti.

Modlitba dňa

Ako často chcem predbehnúť Tvoje vedenie, Otče. Pomôž mi úplne Ti dôverovať a uvedomiť si, že uprostred všetkých udalostí, objasňuješ svoju vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

Keď potrebujeme prebudenie - 14. september

„Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zjav 2:4)

Ak vo svojom živote chceš zažiť prebudenie, potom sa stretávaj s čerstvo obráteným kresťanom. Je to najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť pre svoje vlastné duchovné zdravie. Novo obrátený veriaci je  zapálený a má otázky, ktoré ťa privedú k opätovnému dôkladnému štúdiu Písma. Ty nového kresťana upevníš a on alebo ona znovu povzbudí tvoju vieru. Každý má z toho úžitok.

Na druhej strane, ak sa stretávaš so znudenými kresťanmi, s tými, ktorí sa dokonca stali cynickými, potom potrebuješ nejakých nových priateľov. Niekedy sa ľudia obávajú, že noví kresťania sa nemenia dostatočne rýchlo. Mňa však viac znepokojujú starší veriaci, ktorí sa úplne prestali meniť. Sú ustálení vo svojich cestách. Možnože len zamenili staré neresti ako nemorálnosť, opíjanie sa, drogy či nadávanie za nové ako pýcha, ohováranie, klebety či horkosť.

Fascinuje ma, že 80 až 90 percent kresťanov, ktorí osobne zdieľajú svoju vieru, sú kresťanmi dva roky alebo menej. Inými slovami, väčšina ľudí, ktorá príde ku Kristovi cez osobnú evanjelizáciu, to tak urobila preto, že niekto mladý vo viere s nimi zdieľal evanjelium.

Myslím si, že je to preto, lebo noví veriaci stále zisťujú, čo pre nich Boh vykonal. Stále sú z toho nadšení. Ako vo viere starneme a s Pánom už kráčame nejaký ten čas, niekedy tieto veci začneme brať ako samozrejmosť. Znamená to, že potrebujeme prebudenie. Potrebujeme byť znova pritiahnutí na to miesto, kde sme raz boli, kde si uvedomíme, ako dôležité je zdieľať s ostatnými to, čo pre nás Boh urobil.

Ak nemáme žiadnu túžbu zdieľať našu vieru, potom potrebujeme osobné prebudenie. Prebudení ľudia sú ľudia, ktorí evanjelizujú, pretože zdieľanie evanjelia je výsledkom života naplneného Kristom.

https://www.harvest.org

Boh ťa stvoril - 13. september

„Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ 1Jn 1:3

Boh ťa stvoril! Bol si utvorený na Jeho obraz! Bol si vytvorený podľa obrazu a podoby Stvoriteľa. Keď ťa Boh tvoril, mal s Tebou zámer. Ten základný zámer je, že chcel, aby si s Ním mal spoločenstvo. Ak človek nemá spoločenstvo s Bohom, je stratený, zmätený a dezorientovaný. Keďže nevie nájsť svoje miesto, má pocit, že nikam nepatrí. Existujú tisícky ľudí, ktorí priznávajú, že nie sú šťastní. Ekonomické zabezpečenie, oddych, potešenie a dobrá komunita, v ktorej žijú, im nepriniesli pokoj a radosť, ktoré očakávali. Dôvodom je, že človek bol stvorený na Boží obraz a nedokáže nájsť dokonalý oddych, radosť, šťastie a pokoj, kým nepríde späť k Bohu.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi dnes hovoriť druhým o spoločenstve, ktoré môžu zažiť aj oni. Tvoja láska mi v tom pomôže.

Billy Graham Evangelistic Association

Kde začína prebudenie - 12. september

„Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe, do Tvojho svätého chrámu.“ (Jon 2:7)

Boh poslal Jonáša kázať ľuďom v Ninive, no Jonáš sa vybral na loď a šiel opačným smerom. Keď ich zasiahla prudká búrka, námorníci začali volať na svojich bohov. Jonáš im však povedal: „Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši,  lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami.“ (Jon 1:12)

Zvyšok príbehu poznáte. Nasledovali Jonášovu radu a Pán priviedol „veľkú rybu“, aby Jonáša prehltla. Musím povedať, že Jonáš bol tvrdohlavý. Tri dni a tri noci strávil v bruchu veľryby… obalený morskými riasami… ryby ho plieskali po tvári… neuveriteľná vlhkosť. Napriek tomu odmietal ustúpiť.

Napokon sa Jonáš spamätal. Modlil sa. Tam, v bruchu spomínanej ryby, zažil osobné prebudenie. Jonáš bol pripravený vykonať to, do čoho ho Boh povolal. Boh ho obživil a znovu poveril.

Najprv Boh prebudil Jonáša, potom Jonáš priniesol prebudenie do Ninive. Bolo to preto, že sa nič nemôže stať skrze nás, dokiaľ sa to najskôr nestane nám. Musí to začať u nás.

Ak chceš svoje deti učiť kráčať po Božích cestách, potom sa uisti, že sám po nich kráčaš. Budú počúvať tvoje príbehy pred spaním a minikázne, no tiež budú sledovať tvoj život, aby videli, či žiješ to, čo kážeš. Niektoré veci od nás deti pochytia, iné ich musíme naučiť.

Ak chceš ľuďom, s ktorými pracuješ, povedať o Ježišovi Kristovi, potom sa uisti, že si príkladom Kristovho učeníka.

Prebudenie začína mnou a tebou.

https://www.harvest.org

Moc, ktorá mení život - 11. september

„A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Gal 2:20

Jedného dňa som sa rozhodol pre jednoduchý prejav viery – zobrať Ježiša Krista za slovo. Nemohol som k tomu prísť len skrze intelekt; to nedokáže nikto. To však neznamená, že zavrhujeme rozum. Boh nám daroval mysle a schopnosť rozmýšľať všade, kde je to vhodné, no konečný a rozhodujúci krok robíme vierou. Ja som k tomu prišiel skrze vieru. Funguje to, keď človek príde, kajá sa zo svojich hriechov a vierou prijme Krista? Môžem ti len povedať, že v mojom živote to fungovalo. Niečo sa mi stalo. Nebol zrazu dokonalý, no smerovanie môjho života sa zmenilo. Našiel som v živote nový rozmer. Našiel som novú schopnosť milovať, ktorú som predtým nepoznal.  

Modlitba dňa

V deň, keď som Ťa prijal, Pane, to bol detský krok viery. Celý môj život sa zmenil!

Billy Graham Evangelistic Association