Kristus, ktorý vstúpil do neba, je nám teraz blízko - 23. február

„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema.“ L 24:50-52

Nemali by sme si myslieť, že vystúpil na nebesia, teraz tam sedí a necháva nás riadiť to, čo sa deje tu dole. Namiesto toho by sme mali vedieť, že tam hore môže najlepšie vládnuť a najviac dosiahnuť. Veď ak by zostal viditeľne s ľuďmi na zemi, nemohol by dosiahnuť až tak veľa. Nie všetci ľudia by s Ním mohli byť a počúvať Ho. Preto začal iným spôsobom, ktorým sa venuje všetkým ľuďom a vládne vo všetkých tak, aby všetkých vyučoval a všetci Ho počuli, a aby bol so všetkými. Dávajte si teda pozor, aby ste si nemysleli, že je od nás teraz ďaleko, lebo opak je pravdou: Keď bol na zemi, bol nám vzdialený, ale teraz je pri nás. No rozum nedokáže pochopiť, ako sa to deje. Je to záležitosť viery. Musíte zažmúriť oči a neriadiť sa rozumom, ale prijať to vierou. Lebo ako môže rozum pochopiť, že je človek ako my, ktorý vidí všetkých ľudí, pozná všetky srdcia a dáva vieru a Ducha všetkým, alebo že sedí hore na nebesiach, a pritom je s nami, v nás a vládne nám? Preto by ste mali nechať svoje úvahy doma a povedať: Toto je Písmo a Božie Slovo. Je nesmierne väčšie ako všetok rozum a chápanie. Len nechajte rozum a privlastnite si Písmo. Píše o tomto mužovi, ako vystúpil do neba a sedí a vládne po pravici Boha. … Žalm 68:19 hovorí: „Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Bôh býval medzi nimi.(preklad prof. Roháček) … Ako má v Písme hlboké základy Jeho zomieranie a smrť, tak má aj Jeho kráľovstvo, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Takto musíme chápať Jeho nanebovstúpenie, inak nemá vôbec žiadnu moc. Lebo načo by bolo, keď sa nekáže nič viac, len že vstúpil do neba a nečinne tam sedí? Lebo prorok chce v žalme povedať toto: … Nielenže zaujal trón, ale je aj tu. Vstúpil do neba presne preto, aby bol tu dolu, naplnil všetko a mohol byť všade. To nemohol urobiť na zemi. Lebo Ho nemohli vidieť všetky telesné oči. Preto sa posadil tam, kde Ho môžu vidieť všetci a môže sa zaoberať každým, aby naplnil všetky stvorenia, keďže je prítomný všade a všetko je Ho plné. A nič v nebi ani na zemi nie je príliš veľké, aby nad tým nevládol: Všetko musí urobiť, čo si On želá, a nič viac. Takto nielen vládne a napĺňa všetky stvorenia – to nepomôže mojej viere ani nezoberie môj hriech – ale aj zajal zajatie. … „Zajatím“ tu myslí zajatie, ktorým som zajatý a ktoré ma drží ako zajatca. Veď som Adamove dieťa plné špiny a hriechu. Preto ma zákon zajal, takže moje svedomie je poviazané a odsúdené na  smrť. … Ale Kristus, ktorý nespáchal žiadny hriech a bol plný spravodlivosti, nohami pošliapal a zničil hriech, smrť a diabla. Zajal všetko, čo sa nás snažilo zajať, takže hriech a smrť sú teraz bezmocné. Toto je moc, ktorú kázal, aby všetci, ktorí v Neho veria, boli oslobodení zo zajatia. Lebo ja verím v Toho, ktorý zajal hriech, smrť a všetko, čo na nás útočí. … Preto tí, ktorí chcú byť slobodní od hriechu a zachránení pred diablom a smrťou, sa musia dostať tam, kde je On. A kde je? Je tu s nami a zaujal svoj trón v nebi, aby bol blízko pri nás. Takto sme s Ním v nebi a On je tu dole s nami. Touto rečou k nám schádza. A my vierou vystupujeme k Nemu.

St. Louis ed., 11:940-944.

Čistý srdcom - 22. február

„Ten, kto chodí v spravodlivosti… ten bude bývať na výšinách…“ (Iz 33:15,16)

Správať sa čisto takisto zahŕňa úprimnosť a čestnosť v správaní voči svojim blížnym. Kresťana by v jeho susedstve či na pracovisku mali poznať ako úprimného človeka, ako človeka, ktorému sa dá dôverovať. Ježiš vyhlásil: „Blahoslavení čistého srdca.“ Chceš byť šťastný? V poriadku, aplikuj toto blahoslavenstvo na svoje srdce. Osvoj si ho.

Čistí srdcom sú iba tí, ktorí poznajú, čo znamená byť nanajvýš šťastný. Ich srdcia sú pred Bohom čisté a výsledkom toho je, že sú čisté aj pred blížnymi. Sú šťastní, pretože v Bohu majú svoje všetko, a tak ľuďom nezávidia ich pozemský majetok. Sú šťastní, pretože nezávidia uznanie iných ľudí. Pretože nie sú nikoho nepriateľmi, žiadneho človeka za nepriateľa nepovažujú. Výsledkom je pokoj s Bohom a so svetom.

Modlitba dňa

Odpusť mi, Pane, moje srdce má ďaleko k čistému. Vyznávam Ti všetky moje najvnútornejšie myšlienky.

Billy Graham Evangelistic Association

Najnebezpečnejšie slovo v živote - 21. február

„Veď On hovorí:  V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol.  Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2K 6:2)

Raz som čítal, že 82 % všetkých kresťanov príde k viere do veku 19 rokov alebo skôr. To bola pravda o mne. Uveril som, keď som mal 17 rokov. Samozrejme, neznamená to, že nemôžeš spoznať Krista neskôr, pretože mnohí ho spoznali v neskoršom veku. Vo všeobecnosti je to s plynúcimi rokmi náročnejšie.

Možno si mladý a tvojho srdca sa práve teraz môže dotknúť Boží Duch Svätý. Musíš s tým niečo urobiť. Neodkladaj to. Neotáľaj. Nehovor zajtra, pretože v Božom kalendári nenájdeš slovo zajtra.

Slovo zajtra znie tak nevinne, no je to najnebezpečnejšie slovo v živote. Zajtra je cesta, ktorá vedie do mesta menom nikdy. Zajtra sú zablokované, zatvorené dvere, ktoré ľudí nevpustia do neba. Zajtra je satanove slovo a jeho stratégia oklamala už veľmi veľa ľudí. Nedovoľ, aby sa to stalo aj tebe.

Ak v tvojom srdci Duch Svätý koná práve teraz, potom čas uveriť je teraz. A pokiaľ nie si najmladší, je to pre teba o čosi dôležitejšie, pretože každým dňom, ktorým to odkladáš, sa viac utvrdzuješ vo svojich spôsoboch.

Nespoliehaj sa na zajtrajšok. Biblia vraví: „Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2K 6:2) Najnebezpečnejšia zo všetkých falošných predstáv je tá, že máš kopu času. Ty totiž nevieš, či máš veľa času. Možno máš pred sebou roky. Možno týždne. Možno dni. Alebo môžeš mať iba hodiny.

Teraz je čas. Dnes je deň spasenia. Neodkladaj to. Neotáľaj. Pretože raz nastane deň, keď už pre teba bude neskoro.

https://www.harvest.org

Skutočná sloboda - 20. február

„… radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy…“ (1Pt 1:8)

Kristus je odpoveďou na smútok a prekážky. Toto je svet zmarených nádejí, zničených snov a znechutených túžob. G. K. Chesterton vraví: „Všade je rýchlosť, hluk a zmätok, ale nikde hlboká spokojnosť a pokojné srdcia.“

Jeden hollywoodsky redaktor pravidelnej rubriky napísal o slávnej filmovej hviezde: „Jasná, bezstarostná žiara sa vytratila z jej peknej tváre.“ Optimizmus a radosť sú výsledkom poznania Krista. Ak sa srdce naladilo na Boha skrze vieru v Krista, potom bude pretekať radostným optimizmom a dobrou náladou.

Nikdy sa nezbavíš strachovania a skľúčenosti, pokiaľ sa nenaladíš na Boha. Kristus je prameňom šťastia. On je prúdom šťastia. A to je tajomstvo radosti kresťana.

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske zažívam potešenie pokojného srdca. Hlboko vo vnútri mám radosť, ktorú mi nikto nevezme. Pane, nech moje oči vždy hľadia na Teba, môj zdroj radosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Vytrvaj v utrpení zo správnych dôvodov - 19. február

„Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu, ale nemohli nájsť nijaký dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani chybu.“ (Dan 6:5)

V Starej zmluve čítame o mužovi menom Daniel, ktorému ostatní úradníci v kráľovstve závideli. Žiarlili na jeho významnú pozíciu a chceli mu podraziť nohy. Daniel však žil takým zbožným životom, že na ňom nemohli nájsť žiadnu chybu. Preskúmali ho. Pozorovali ho. On však vždy kráčal priamo a úzko.

Napokon uznali, že na Danielovi nemôžu nájsť nič zlé, ak by sa to netýkalo jeho a Boha. Vedeli, že každý deň sa Daniel modlí tvárou k Jeruzalemu. Preto nechali kráľa vypracovať zákon, ktorý každému zakazoval modliť sa k akémukoľvek inému bohu okrem kráľa. Zákon bol nariadený, ale Danielovi nepriatelia vedeli, že sa bude stále modliť k svojmu Bohu.

Vďaka Bohu, keď si tvoji nepriatelia musia o tebe vymýšľať lži, pretože na ničom inom nemôžu stavať svoje obvinenia. Na Danielovi nebolo nič zlé, preto mu jeho nepriatelia museli nastražiť pascu.

Mohli by to povedať o tebe alebo o mne? Ježiš vyhlásil: „Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;  radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5:11-12) Ak o nás ľudia budú niečo hovoriť, potom nech sú to klamstvá ­− a nie to, že zlyhávame v žití zbožných životov.

Ako veľmi potrebujeme ľudí ako Daniel, ktorí nebojácne prehlasujú Božie slovo Nebukadnecarovi a potom jeho vnukovi napriek potenciálnej škode na svojom vlastnom živote.

Modlím sa, aby sme v dnešnej dobe mali viac skutočných kresťanov, ktorí prevrátia svoj svet hore nohami a pozitívne ovplyvnia svoju kultúru.

https://www.harvest.org

Kresťanstvo je vážne - 18. február

„Buďte činiteľmi slova, a nie len poslucháčmi…“ (Jak 1:22)

Ježiš svedčil o tom, že tesne pred jeho príchodom bude spoločnosť liberálna. „Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka.“ (Mt 24:37) Dnešný svet sa oddáva nemorálnosti, ktorá nemá obdobu od  čias Ríma. Žijeme v hedonistickej spoločnosti, a to, čo vidíme, je ľudská prirodzenosť, ktorá sa prejavuje bez Boha.

Mnohí upadli do antinomizmu, v ktorom veria intelektuálne. Navonok žijú ako diabol, pričom majú predstavu, že Boh im odpustí a vezme ich do neba. Verím tomu, že evanjelium treba počúvať. Ak chceme byť nasledovníkmi Ježiša, musíme zaprieť samých seba a niesť kríž. Byť kresťanom je vážna vec.

Modlitba dňa

Uč ma zapierať svoje sebecké túžby a počúvať Tvoje prikázania, Pane Ježiši. Očisti ma, aby som mohol zasiahnuť spoločnosť pre Teba do hĺbky.

Billy Graham Evangelistic Association