Boh si váži obyčajných ľudí - 9. november

„Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael.  Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc.“

(Sud 6:6)

John Wesley povedal: „Dajte mi sto ľudí, ktorí milujú Boha celým srdcom a neboja sa ničoho len hriechu, a pohnem svetom.“

Boh účinne zmenil kultúru cez muža menom Gideon, ktorý bol ochotný postaviť sa za vec a priniesť zmenu. Gideon nebol dokonalý, avšak Boh v ňom videl potenciál. Dotiahol to až na exkluzívny zoznam odvážnych mužov a žien v Liste Židom v 11. kapitole, ktorí konali v súlade so svojou vierou.

Na 11. kapitole Listu Židom sa mi zdá zaujímavé to, že pri svedkoch viery Boh nikdy nespomína ich hriechy. Hovorí nám o tom, čo dosiahli skrze vieru, ale nikdy nespomína ich pošmyknutia či nedostatky (hoci ďalšie verše ich spomínajú).

Gideonov svet bol naruby. Prešlo 200 rokov, odkedy Izrael videl zbúrané hradby Jericha, čo spôsobila Božia moc. Veci sa zmenili, pretože Izraeliti si nedokončili svoju prácu. Boh Izraelu prikázal, aby vyhnali obyvateľov Kanánu, no Izrael poslúchol len čiastočne. Výsledkom bolo, že Kanánci sa vrátili späť a mocneli. Nakoniec skončili Izraeliti pod ich nadvládou.

Boli zdevastovaní. Boli hladní, ubolení, pokorení, a tak začali volať k Bohu. On poslal svoju odpoveď vo forme Gideona. Boh ustupuje zo svojej pozície, aby našiel obyčajných ľudí, takže sláva ostáva Jemu.

Keď sa pozrieme na niekoho ako Gideon, dáva to nádej tým z nás, ktorí sme na strane obyčajných ľudí. Boh si často použije neučených, aby vykonal neočakávané. Pán môže zmeniť svet cez obyčajného človeka, ktorý povie: „Som ochotný byť tým človekom.“ Budeš tým človekom? Boh môže dosiahnuť veľa s málom. Boh s tebou môže dosiahnuť veľa.

https://www.harvest.org

Milosť a pokoj - 8. november

„Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.“ (Ef 4:7)

V Biblii sa nikde nedočítame, že kresťanský život je prechádzkou ružovou záhradou. Je to skôr kráčanie do kopca, pretože spoločnosť ide jednou cestou a kresťan kráča presne tou opačnou. Ježiš však povedal, že uprostred tvojich problémov a ťažkostí bude s tebou, aby ti dal milosť a pokoj. Pod povrchom všetkých problémov budú „pokojné vody“, ktoré poskytuje Dobrý pastier. Mnoho ľudí sa snaží utíšiť užívaním sedatív. Ježiš je najlepším upokojujúcim prostriedkom. Môže urovnať tvoj život a dostať ťa znova na správnu cestu. Nechaj Ho prevziať plnú kontrolu. Budeš radostne pokračovať vo svojej ceste, ako pokračovali tí, čo v Novej zmluve stretli Ježiša.

Modlitba dňa

Potrebujem Tvoj pokoj a silu, pretože je veľa skúšok, ktorým čelím, Pane Ježiši. Vierou siaham k Tebe a prijímam vo svojom živote dar Tvojho pokoja.

Billy Graham Evangelistic Association

Práve tam, kde si - 7. november

„… A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“

(Est 4:14)

Už si sa niekedy ocitol na mieste, kde si nevyhnutne nechcel byť? Pýtal si sa sám seba: „Prečo som skončil v tomto susedstve práve s týmito susedmi?“ „… Prečo som skončil v tejto triede s týmto učiteľom?“ „… Prečo som skončil na tomto pracovisku s týmto šéfom či spolupracovníkom?“ Už sa ti niekedy prihodilo, že Boh ťa dal práve tam, kde si pre nejaký dôvod?

V starovekej Perzii sa jedna krásna mladá žena ocitla v role kráľovnej počas strategického historického obdobia židovského národa.  Voči Židom bol zosnovaný likvidačný plán. „Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov.  Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete.  A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (Est 4:13-14)

Henrietta Mears sa v roku 1928 cítila povolaná Bohom k učeniu nedeľnej školy v cirkvi Hollywood First Presbyterian Church. Pod jej vedením sa nedeľná škola rozšírila zo 450 detí na 4 200 v priebehu dvoch rokov, pričom konečné číslo bolo 6 500. Takisto založila vydavateľstvo Gospel Light Publishing a kresťanské konferenčné centrum Forest Home. Vďaka jej vplyvnému životu, ktorého súčasťou boli aj Bill Bright a Billy Graham, sa viac ako 400 mladých ľudí stalo kresťanskými služobníkmi na plný úväzok.

Možno nie si Billy Graham, ale môžeš byť Henrietta Mears. Trocha svetla vydrží dlho. Jeden život môže priniesť zmenu. Kto vie, či ťa Boh neumiestnil tam, kde si, práve pre takú chvíľu, akou je táto?

https://www.harvest.org

Tajomstvo odovzdania - 6. november

„… po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.“ (R 6:19)

Počuli sme moderné vyjadrenie: „nebojuj s tým, je to väčšie než my obaja.“ Tí, ktorí sú pokorní, so životom nebojujú. Učia sa tajomstvu odovzdania či oddania Bohu. On potom bojuje za nás. Namiesto napĺňania svojej mysle zlosťou, zneužívania svojho tela hriešnou zábavou a ničenia svojej duše tvrdohlavosťou daj pokorne všetko Bohu. Tvoje rozpory zmiznú a tvoje vnútorné pnutia sa vyparia do vzduchu. Potom tvoj život začne za niečo stáť. Budeš mať pocit, že si súčasťou života. Nuda sa vytratí a budeš plný nádeje a očakávania. Pretože si sa pokorne podriadil, začneš „dediť zem“ dobrých vecí, ktoré má Boh pripravené pre všetkých, ktorí Mu vo všetkom dôverujú.

Modlitba dňa

Otče, nech Ti dnes podriadim všetky svoje najvnútornejšie myšlienky. Pred Tebou sa neskryjem.

Billy Graham Evangelistic Association

Posledné slová - 5. november

„Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,“ Mt 28:16

Posledné slová sú dôležité. Ak niekto na smrteľnej posteli vysloví posledné slová, chceme vedieť, čo povedal. V Matúšovi v 28. kapitole  nachádzame posledné Ježišove slová adresované nám, posledný príkaz od Pána predtým, ako opustil zem. Sú to známe slová, slová, ktoré sa mnohí z nás naučili naspamäť:

Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:18-20)

Je to pokyn. Je to príkaz. Je to poverenie. Preto tieto slová nazývame veľké poverenie. Všetci sme dostali príkaz ísť a činiť učeníkov. Robíš to? Činíš z druhých učeníkov? Učeníkov môže činiť len učeník. Predtým než môžeš činiť učeníkov, musíš byť sám učeník.

Čo hovorievajú letušky, keď oznamujú bezpečnostné opatrenia v lietadle? Keď zhora vypadnú kyslíkové masky a cestujete s dieťaťom, nasaďte najprv masku sebe a potom dieťaťu. Zdá sa, že je to úplne proti intuícii. Potreby dieťaťa musia byť na prvom mieste. Ale najprv si musíš nasadiť masku ty, pretože dieťaťu nepomôžeš, keď stratíš vedomie.

To isté platí pre učeníctvo. Nemôžem pomôcť niekomu stať sa Ježišovým učeníkom, ak sám najprv nie som učeníkom. Každý učeník je kresťan, ale nie každý kresťan je aj učeníkom. Ak si naozaj Ježišovým nasledovníkom, mal by si chcieť byť učeníkom.

https://www.harvest.org

Nevysloviteľná radosť - 4. november

„… učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“ (Sk 11:26)

V 3. storočí kartágsky biskup Cyprián napísal svojmu priateľovi Donatusovi: „Svet je zlý, Donatus, neuveriteľne zlý. Našiel som však uprostred neho tichých a svätých ľudí, ktorí sa naučili veľkému tajomstvu.  Našli radosť, ktorá je tisíckrát lepšia než akékoľvek potešenie hriešneho života. Pohŕdajú nimi a prenasledujú ich, no oni si z toho nič nerobia. Vedia svoje duše ovládať. Prekonali svet. Títo ľudia, Donatus, sú kresťania… a ja, som jedným z nich.“ Ak si oľutoval svoje hriechy a prijal si Krista za svojho Spasiteľa, potom si tiež jedným z nich.

Modlitba dňa

Dnes, Pane Bože, si spomínam na všetkých kresťanov, ktorí ma predišli, a ďakujem Ti, že ma inšpirujú svojou pamiatkou. Nech nikdy neberiem na ľahkú váhu dedičstvo, ktoré mám v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association